Súkromná omšová pobožnosť

V. Evanjelium

 
 

Taktiež sa rád vhĺbim do slov evanjelia, ktoré mi tak výrazne predstavujú život Ježišov, ten najsvätejší, najvznešenejší život Boha a človeka na zemi. Každé slovo Ježišovo je mi smerovkou a bohatým žriedlom rozjímania, a každý čin Spasiteľov je mi vzorom a príkladom. Ku komu máme ísť, Pane? Každý smer v tomto modemom víre ponúka svoj tovar a požaduje pre seba vieru a oddanosť. Ale to sú všetko ľudské veci a ľudské slabosti. Prichádzajú a odchádzajú, jeden smer zabíja druhý. Niet v nich stálosti, niet autority. Som ponechaný na seba samého a tak stále sa len k Tebe vraciam, jediná múdrosť Božia, ktorá tak krásne a jednoducho hovoríš a vyučuješ v evanjeliu. Za každé spasiteľné slovo vďaka Ti a sláva, Ježišu môj. Pri počúvaní evanjelia povstávame zo svojich miest. Nech je to pre nás všetkých symbolom, že si nielen ctíme slová Tvoje, ale chceme celým bytím a žitím svojím stáť verne za ne, veď všetko pominie, nebo a zem, ale Tvoje slová nepominú. Amen.

 
 
 
 
 
 In: KÖRPER, K.: Prameň z Boha. Modlitebná, obradná, omšová, rozjímačná a poučná kniha pre vzdelaných katolíkov. Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1948. Nihil obstat. Dr. Josephus Szombath, cenzor dioec. Imprimi potest. Nr. 10.228/1942. Tyrnaviae, die 28. Novembris 1942, Dr. Paulus Jantausch, Eppus, Admin. Apostolicus.