V tých dňoch rukami apoštolov dialy sa medzi ľudom mnohé znamenia a zázraky. Jednomyseľne sa schádzavali všetci v sieni Šalamúnovej. Z iných (ľudí) však nikto sa neopovážil k nim pripojiť. Ale ľud ich zveleboval. Zato čím ďalej, tým viac veriacich pridávalo sa k Pánovi, mnoho mužov a žien. Ešte i chorých vynášali na ulice a kládli ich na postele a nosidlá, aby keď pôjde tade Peter, aspoň jeho tôňa zatienila niektorého z nich a oslobodili sa od svojich chorôb. Do Jeruzalema sa sišlo veľké množstvo z okolitých mestečiek; prinášali chorých a trápených nečistými duchmi, a títo všetci boli uzdravení.
Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí. Ale nik iný sa k nim neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil a čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich Pánovi; veľké množstvo mužov a žien. Ešte aj na ulice vynášali chorých a kládli ich na postele a lôžka, aby aspoň Petrova tôňa padla na niektorého z nich, keď tade pôjde. Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu, prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci sa uzdravovali.
A skrze ruký apoštolov dialy sa mnohé divy a zázraky medzi ľudom. A bývali všetci jednomyseľne v sieni Šalamúnovej. [Keď išli do chrámu jeruzalemského, shromaždili sa v Šalamúnovej sieni. (Sk. ap. 3, 11.)] A druhý žiaden neopovážil sa pripojiť k nim, ale ľud ich zveleboval. A tým viac sa vzmáhalo množstvo mužov a žien, veriacich v Pána, tak že vynášali nemocných na ulice a kládli na postele a nosidlá, aby, keď pôjde Peter, aspoň jeho tieň zatienil niektorého z nich a osvobodili sa od svojich nemocí. [To nedokazuje, že len Peter mal moc zázraky činiť, ale vážnosť Petrova bola taká veliká, že sa domnievalo, že on i v činení zázrakov prevyšuje ostatných. Vynášanie nemocných na cestu je dôkazom živej viery, ktorá nezostala bez odmeny.] A schádzalo sa do Jeruzalema i množstvo z okolitých miest a prinášalo nemocných a trápených od nečistých duchov, ktorí všetci boli uzdravení.