Za onoho času Ježiš odišiel zo synagógy a vošiel do domu Simonovho. Testiná Petrova však bola postihnutá vysokou horúčkou. I prosili ho za ňu. Naklonil sa teda nad ňu, rozkázal horúčke, a opustila ju. Hneď vstala a obslúžila ich. Keď potom slnko zapadlo, všetci, ktorí mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On kládol ruky na každého z nich a uzdravoval ich. Z mnohých teda vychádzali zlí duchovia s krikom: Ty si Syn Boží! Ale on im to zabraňoval a nedovolil im hovoriť; vedeli totiž, že on je Mesiáš. Potom na svitaní odišiel odtiaľ a utiahol sa do samoty. No zástupy ho začaly hľadať a prišly až k nemu. Zdŕžaly ho, aby neodchádzal od nich. On im však vravel: Aj iným mestám mi treba zvestovať kráľovstvo Božie, lebo také mám poslanie. I kázaval (potom) po synagogách v Judsku.

Keď vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich.[1] Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: „Ty si Boží Syn.“ On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš.[2] Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. On im však povedal: „Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný.“[3] A kázal po judejských synagógach.[4]


[1] Mt 8, 14-15; Mk 1, 29-31.
[2] Mt 8, 16-17; Mk 1, 32-34.
[3] Mk 1, 35-39.
[4] Mk má „po celej Galilei“, Lk berie Judeu v širšom zmysle: všetky kraje Izraela.

A keď Ježiš vstal zo synagógy, vošiel do domu Šimonovho, a svokruša Šimonova mala ťažkú zimnicu[1]; i prosili ho za ňu. Tedy stal si nad ňu, rozkázal zimnici: i prestala jej. A ona naskutku vstala a posluhovala im. A keď slnko zapadlo, všetci, ktorí mali nemocných na rozličné neduhy, vodili ich k nemu, a on na každého skladal ruky a uzdravoval ich. Ba z mnohých vychádzaly diabolstvá, kričaly a volaly: Ty si Syn Boží! I zahrakoval ich a nedal im mluviť; lebo vedeli, že on je Kristus. A keď nastal deň, vyšiel a šiel na miesto pusté, a zástupy shľadávaly ho, a prišly až k nemu, a zdržovaly ho, aby neodchádzal od nich. Ktorým on povedal: Aj iným mestám musím zvestovať kráľovstvo Božie; lebo na to som poslaný. I kázal v synagogách galilejských.


[1] Mar. 1, 30. Hodoňku.