Za onoho času povedal Ježiš Nikodémovi: Tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal svojho Syna na svet preto, aby odsúdil svet, ale aby svet spasil. Kto uverí v neho, nebude odsúdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. A práve v tom je tento súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, bo ich skutky boly zlé. Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby ho neusvedčili z jeho (zlých) skutkov. Kto však koná podľa pravdy, ide na svetlo, aby bolo zjavné, že jeho skutky sú vykonané s Bohom.
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.
Lebo tak Boh miloval svet, že Syna svojho jednorodeného dal, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný. Veď Boh neposlal svojho Syna na svet, aby súdil [T. j. zatratil. (Sv. Aug.)] svet, lež aby svet bol spasený skrze neho. Kto verí v neho, nebýva súdený, ale kto neverí, úž je odsúdený [Odsúdil a zatratil sám seba.], preto, že neverí v meno [V osobu Syna Božieho.] jednorodoného Syna Božieho. A toto je súd, že svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali viac tmu [Ľudia sami sa zatratia, keď zavrhnú učenie, ktoré ieh vedie ku spáse, a rútia sa slepo za svojimi náruživosťami.], nežli svetlo; lebo ich skutky boly zlé. Lebo každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby sa jeho skutky nepokarhaly. [Ako ten, kto pácha občianske priestupky, stráni sa verejnosti, takto i ten, kto pácha mravné priestupky, stráni sa učenia Kristovho, aby ho ono nekáralo.] Ale kto vykonáva pravdu [Človek dobrej vôle prijíma naúku Kristovu, lebo v nej nachodí uspokojenie.], ide na svetlo, aby sa objavily jeho skutky, preto, že sú konané v Bohu.