V tých dňoch, keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samaria prijala slovo Božie, vyslali k nim Petra a Jána. Prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého. Lebo na nikoho z nich ešte nebol sostúpil, boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Vtedy vkladali na nich ruky a prijali Ducha Svätého.
Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého.
A keď apoštolovia, ktorí boli v Jeruzaleme, počuli, že Samaria prijala slovo Božie, poslali k nim Petra a Jána. [Poneváč Filip bol len jahnom, ktorý mohol len učiť a krstiť (Srov. 6, 5.), poslali ta apoštolov Petra a Jána, ktorým náležalo udeliť Ducha sv., a síce Petra i preto, aby jako hlava cirkve prijal Samaritánov do cirkvi.] Ktorí, keď ta prišli, modlili sa za nich, aby mohli prijať Ducha svätého; lebo ešte na žiadneho z nich nesostúpil, poneváč len pokrstení boli vo meno Pána Ježiša. Vtedy vkladali ruky na nich, a oni prijali Ducha svätého. [Sk. ap. 19, 6. „To sa i u nás deje“, vraví sv. Cyprián; „ktoríkoľvek sú pokrstení, privedení bývajú k predstaveným (k nám biskupom) cirkvi, aby našou modlitbou a vkladaním rúk obdržali Ducha svätého a znamením Pána (križmovým krížom) utvrdení boli.“ Toto utvrďovanie (latinsky: firmatio) deje sa pri sviatosti birmovania.]