Za onoho času povedal Ježiš farizejom: Veru, veru, hovorím vám, kto nevchádza do ovčínca dverami, ale inokade vstupuje, je zlodej a zbojník. Kto však vchádza dverami, je pastier oviec. Tomu strážca otvára a ovce počúvajú na jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich (na pašu). A keď vyženie ovce, kráča pred nimi, a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nejdú, ale utekajú od neho, lebo nepoznajú hlas cudzích (ľudí). Toto podobenstvo im rozprával Ježiš, ale oni nerozumeli, čo im povedal. A znovu im hovoril Ježiš: Veru, veru, vravím vám, ja som dvere k ovciam! Tí, ktorí prišli predo mnou, boli sami zlodeji a zbojníci, a ovce ich nepočúvaly. Ja som dvere! Ak niekto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude môcť (bezpečne) vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil (ovce); ja som však prišiel, aby maly život, a prehojne ho maly!
Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.
Veru, veru, povedám vám [Táto hlava súvisí s predošlou. P. Ježiš počul, že vysoká rada vyobcovala z obce Božej slepého, a tak že rozháňa synov Božích, nuž povedal o nich nasledujúce podobenstvo. Ovčiarňou je Cirkev, dvermi do nej je P. Ježiš, nakoľko je predmetom viery, vlastne dvermi je viera v P. Ježiša. P. Ježiš je pastierom, Duch sv. je vrátnym.]: Kto nevchádza do ovčiarne dvermi, ale inakade vstupuje [Smysel je: kto nejde s náukou Kristovou.], to je kmín a zbojník. Ale kto vchádza dvermi, to je pastier oviec; tomu vrátny [Duch sv.] otvára, a ovce počúvajú jeho hlas, a on vlastné ovce volá menom a vyvádza ich von. A keď si von vypustí vlastné ovce, ide pred nimi, a ovce idú za ním, preto, že znajú jeho hlas. Ale za cudzincom nejdú, lež utekajú od neho, lebo neznajú hlasu cudzincovho. Toto podobenstvo povedal im Ježiš, ale oni neporozumeli, čo im mluvil. Ježiš teda riekol im znovu: Veru, veru, povedám vám: Ja som dvermi [T. j. živá viera vo mňa vedie do neba.] k ovciam. Všetci, koľkokoľvek ich prišlo [Naráža na odštepy židovské, na farizejov, saducejov atď.], sú kmíni a zbojníci, ale ovce ich nepočúvaly. Ja som brána. Jestli kto vojde cez mňa, bude spasený, a bude vchádzať a vychádzať [Vchádzať a vychádzať je hebraizm a znamená: žiť.], a nájde pastvy. Kmín prichádza, len aby kradol a zabíjal a hubil. Ja som prišiel, aby maly život, a hojnejšie ho maly.