Nie podľa našich spáchaných hriechov, Pane, nakladaj s nami a neodplácaj sa nám podľa našich vín. Nevyhadzuj nám viny predkov na oči, nech skoro príde tvoje milosrdenstvo nám v ústrety, lebo sme veľmi biedni. Pomôž nám, Bože nášho spasenia, pre mena svojho česť, vysloboď nás, Pane, a odpusť naše hriechy pre meno svoje.
Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. Zabudni na hriechy našich otcov; príď nám čím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom, lebo sme veľmi úbohí. Pre slávu svojho mena nám pomôž, Bože, naša spása, a vysloboď nás; a pre svoje meno odpusť nám hriechy.

Nie podľa našich hriechov činil s nami: a neodplácal nám dľa našich neprávostí.[1] Nepripomínaj nám predošlých našich neprávostí:[2] nech náhle nás predíde tvoje smilovanie, lebo sme príliš zchudobneli. Pomôž nám, Bože našej spásy: pre slávu tvojho mena[3] vysloboď nás, Pane: a odpusť hriechy naše pre meno svoje.


[1] Miera jeho spravodlivosti je jeho milostivý úmysel.
[2] Viny našich predkov nám nepričítaj, lebo my sme sa od nich odvrátili a tak smieme úfať v tvoju milosť.
[3] Tvoja sláva to požaduje. Keby si nespomohol, hovorili by, že nemôžeš.