Bratia! Veľmi vás prosíme, napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyselných, ujímajte sa slabých (vo viere), ku všetkým buďte zhovievaví! Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte konať dobré ako medzi sebou, tak aj medzi ostatnými! Ustavične sa radujte (v Pánovi)! Neprestajne sa modlite! Vždy vzdávajte Bohu vďaky, lebo on si to žiada od vás všetkých, v Kristu Ježišovi! (Dary) Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Všetko najsamprv skúmajte a držte sa toho, čo je dobré! Všetkého, čo sa len zdá zlé, sa vystríhajte! Sám Boh pokoja nech vás hojne posvätí! A pri príchode Pána nášho Ježiša Krista váš duch nech je neporušený a duša i telo bez úhony.

Vyzývame vás, bratia: napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví! Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým! Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite,[1] pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa[2] v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte![3] Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.[4]


[1] Porov. Lk 18, 1.
[2] Lebo to je Božia vôľa“ o vás zjavená skrze Krista.
[3] Pavol tu hovorí o daroch Ducha Svätého, o charizmách, ktoré si má kresťan vážiť.
[4] Duch, duša a telo (pnéuma, psyché, sóma) označujú celého vykúpeného človeka. Duch tu znamená vyššiu zložku človeka, čo sa otvára vplyvu milosti, alebo princíp Božieho života v kresťanovi (porov. Rim 5, 5), čiže nadprirodzený život.

A prosíme vás, bratia! Napomínajte nepokojných, potešujte malomyselných, podporujte nevládnych, buďte naproti všetkým trpezliví. Hľaďte, aby nikto neodplácal druhému zlým za zlé, ale vždy sledujte, čo je dobré vospolok a pre všetkých. Vždycky sa radujte![1] Modlievajte sa bez prestania![2] Ďakujte za všetko, lebo toto je vôľa Božia v Kristu Ježišovi, ohľadom na vás všetkých. Nevyhášajte Ducha![3] Nepohŕdajte proroctvami![4] Všetko zkusujte[5], a čo je dobré, toho sa držte! Varujte sa všetkého druhu zlosti! A sám Boh pokoja nech vás posvätí úplne, aby celý váš duch[6], i duša i telo zachovalý sa bez úhony do príchodu Pána nášho Ježiša Krista.


[1] K tejto duchovnej radosti, ktorá pochádza zo živej viery, pevnej nádeje a úprimnej lásky, povzbudzuje Pavel vo svojich listoch veľmi často.
[2] Stála modlitba v slovách je človeku nemožná, preto takú ani Pavel nemohol predpisovať. Avšak môžeme a musíme na Boha poťahovať všetko, čo robíme, myslíme a chceme, a toto je tiež modlitba.
[3] Tu sa má rozumieť Duch svätý s jeho darmi milosti. Tieto nesvobodno vyhášať, sotierať. T. j. netreba prekážať, aby mohol každý udelený mu dar proroctva alebo dar uzdravovania atď. k dobrému obce vykonávať.
[4] Obzvlášte nepohŕdajte darom Ducha proroctva, keď to, čo proroci jako božské zjavenie predpovedali, málo si všímate a k srdcu neberiete.
[5] Nemá sa veriť každému proroctvu, alebo neobyčajnej výpovedi, ale treba ju napred preskúmať, či sa neprotiví kresťanskému učeniu, čo posúdiť patrí cirkevnej vrchnosti.
[6] Slovom duch označuje apoštol vyššie sily duše, rozum a svobodnú vôľu. Slovom duša však nižšie sily, ktoré viacej so smyseľnosťou súvisia. Teda celý človek podľa duše i tela, v myslení i vo svojich citoch a vzrušeniach, má byť nepoškvrnený.