Toto hovorí Pán Boh: Obráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, veď pre svoju vinu si upadol! Vezmite so sebou slová a obráťte sa k Pánovi; vravte mu: Odstráň každú vinu, prijmi dobrotu, a zaplatíme plodom svojich perí. Asýrsko nás nezachráni, už nebudeme jazdiť na koňoch a nebudeme hovoriť viac: bohovia naši! dielam svojich rúk, lebo u teba nájde milosť sirota. Vyhojím ich poranenia, milovať ich budem vďačne, lebo môj hnev odvrátil sa od nich. Budem Izraelu ako rosa, prekvitať bude sťa ľalia a zapustí korene sťa Libanon; konáre sa mu rozrastú, nádherný bude ako oliva a bude voňať ako Libanon. Obrátia sa, ktorí sedia v jeho tôni, budú žiť z obilia a rozkvitnú ako réva, ktorá má chýr ako víno z Libanonu. Efraim, čo chceš ešte s modlami? Ja vyslyším a vzpriamim ho ako zelenú jedľu. Že máš ovocie, to je odo mňa! Kto je múdry, že to pochopí? rozumný, že to vypozná? Lebo priame sú cesty Pánove a spravodliví kráčajú po nich, vzbúrenci však na nich klesnú.
Obráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, veď pre svoju vinu si upadol! Vezmite so sebou slová a obráťte sa k Pánovi; povedzte mu: „Odpusť každú vinu a láskavo nás prijmi, zaplatíme plodom svojich perí! Asýrsko nás nezachráni, už nebudeme jazdiť na koňoch a nebudeme viac hovoriť: »Naši bohovia!« dielam svojich rúk, lebo u teba nájde milosť sirota.“ „Vyhojím ich poranenia, milovať ich budem vďačne, lebo môj hnev sa od nich odvráti. Budem Izraelu ako rosa, prekvitať bude ako ľalia a zapustí korene sťa Libanon; konáre sa mu rozrastú, nádherný bude ako oliva a voňať bude ako Libanon. Obrátia sa, čo sedia v jeho tôni, žiť budú z obilia a rozkvitnú ako vinič, ktorý má chýr ako víno z Libanonu. Efraim, čo chceš ešte s modlami? Ja vyslyším a vzpriamim ho ako jedľu zelenú. Že máš ovocie, to je odo mňa.“ Kto je múdry, aby tieto veci pochopil a rozumný, aby ich porozumel? Lebo Pánove cesty sú priame a spravodliví po nich kráčajú, ale vzbúrenci na nich klesnú.
Obráť sa, Izraelu, k Pánu Bohu tvojmu, iebo si padol pre neprávosť svoju. Vezmite si k srdcu slová, a obráťte sa k Pánovi, a rieknite mu: Odním veľkú neprávosť, prijmi dobré, [Naše pokorné a kajúcne prosby.] a vzdáme obetu rtov našich. Assur nás nevyslobodí, [Nebudeme hladať pomoc u egyptských jazdcov. (Izai. 31, 1.)] na kone nevysadneme, [V Pánovi chceme zakladať našu nádej.] ani nepovieme viac: Diela rúk našich bohovia naši, [Ani modliam sa klaňať.] lebo ty sa sľutúvaš nad sirotou, ktorá dúfa v tebe. [Na teba sa spoliehať budeme my opustený národ.] Uzdravím ich rany, milovať ich budem dobrovoľne, [Ja vám nahradím vašu zem bez vašich predchádzajúcich zásluh, len ak sa obrátite. Takto hovorí Boh.] lebo odvrátil sa od nich hnev môj. Budem ako rosa; [Oblažím a napomôžem vzrast.] Izrael rozkvitne sa ako ľalija; a rozprestrie svoj koreň ako Libanon. Jeho ratolesti sa rozložia, a sláva jeho bude ako oliva, a vôňa jeho ako libanská. [Na Libane rastie i mnoho voňavých bylín a stromov.] Zasa budú prebývať pod jeho tieňom, ožijú, ako obilie, [Opäť navrátite sa do zeme vašej a požehnávať budem vaše úrody. Ods. 5—8 sa vzťahuje síce na dobu po návrate zo zajatia, ale menovne na dobu messiánsku, keď sa Izraeliti návratia k Spasiteľovi svojmu.] a pučať budú ako vinič, ktorého pamiatka bude ako vína libanského. Efraimu! Čo je mi už do modiel? [Ako by si mohol Efraime, pri tomto požehnaní na modly myslieť.] Ja vyslyším a spravovať ho budem, ako zeleňajúcu sa jedľu; zo mňa je tvoje ovocie. [V čas pokánia ho budeme opatrovať a mojou opaterou a milosťou bude ovocie donášať.] Kto je múdry, rozumie tomu? Kto je rozumný, a pozná to? Áno, rovné sú cesty Pánove, a spravodliví chodiť budú po nich; ale priestupníci padnú na nich. [Zatvrdilci nezachovajú moje príkazy, a preto im budú príčinou zahynutia.]