Poďte, klaňajme sa Bohu, kľaknime pred Pánom, plačme pred tým, ktorý stvoril nás, lebo on je Pán Boh náš. Poďte, plesajme Pánovi, jasajme Bohu, Spasiteľovi svojmu.
Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril. Lebo on je náš Boh a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou. Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.
Poďte, klaňajme sa a padnime (pred ním): a plačme pred Pánom, ktorý nás stvoril. Lebo on je Pán, Boh náš: a my ľud jeho pastvy, a ovce jeho ruky. Poďte, [Tento žalm sa odrieka každodenne pri počiatku cirkevných hodiniek.] vesele chváľme Pána: plesajme Bohu, nášmu spasiteľovi. [Hebr.: základu nášho spasenia.]