Ak ma miluješ, Šimon Peter, pas baránky moje, pas ovce moje. Oslavovať budem teba, Pane, lebo vyslobodil si ma a nepriateľom mojim nedoprial si zo mňa radosti.

Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?" Odpovedal mu: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje baránky." Opýtal sa ho aj druhý raz: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma?" On mu odpovedal: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje ovce!" Pýtal sa ho tretí raz: "Šimon, syn Jánov, máš ma rád?" Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: "Máš ma rád?", a povedal mu: "Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje ovce![1] Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou.


[1] Kristus po svojom zmŕtvychvstaní rehabilituje Petra a dáva mu moc nad celou Cirkvou. Trojitým vyznaním lásky Peter odčiňuje trojnásobné zapretie. U sv. Matúša 16, 13-20 (porov. Mk 8, 27-30; Lk 9, 18-21) Ježiš prisľúbil Petrovi najvyššiu plnoprávnu moc v Cirkvi. Teraz ho ako dobrý pastier ustanovuje za svojho zástupcu. Z Pánových slov je jasné, že Petrovi osobitne zveruje zvláštnu starosť o duchovné stádo svojej Cirkvi. Peter bude tu na zemi priamym Kristovým zástupcom. Tak rozumel Pánovým slovám sv. Ján, očití svedkovia, ostatní apoštoli i kresťania prvých storočí. A je len prirodzeným dôsledkom časového rozpätia Cirkvi, jej jestvovania, že v nej musí byť vždy niekto, kto predstavuje túto najvyššiu autoritu. Sú to nástupcovia sv. Petra v jeho pastierskom úrade - rímski biskupi.

A keď poobedovali, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimone Jánov, miluješ[1] ma viac, nežli títo? Riekol mu: Áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu: Pas baránky moje.[2] Riekol mu zase: Šimone Jánov, miluješ ma? Odpovedal mu: Áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu: Pas baránky moje. Riekol mu po tretie: Šimone Jánov, miluješ ma? Zarmútil sa[3] Peter, že mu riekol po tretie: Miluješ ma? i povedal mu: Pane, ty všetko vieš, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pas ovce moje.[4]
Chcem vyvyšovať teba, Pane, že si ma vytiahol (z jamy): a že si nedal, aby moji nepriatelia tešili sa zo mňa.


[1] Spasiteľ trikrát kladie Petrovi tú istú otázku, aby ho Peter trikrát vyznal tak, ako ho trikrát zaprel.
[2] Pod baránkami majú sa tu rozumieť veriaci.
[3] Sišlo mu na rozum, že kedysi trikrát zaprel Pána, preto sa zarmútil. Alebo obával sa zase nejakej nehody, nejakého poklesku.
[4] Pod ovcami majú sa tu rozumieť tí, ktorí z vody a z Ducha sv. plodia duchovné deti, t. j. veriacich, teda kňazi. Sv. Peter má pásť, t. j. spravovať ako veriacich, tak i biskupov a kňazov.