Drahí bratia! Vašich starejších napomínam ako spolustarejší, svedok Kristových utrpení a účastník slávy, ktorá sa má zjaviť: Paste sverené vám stádo Božie a chráňte ho, nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce; nie pre mrzký zisk, ale ochotne; nie ako by ste boli pánmi nad týmto dedičstvom, ale ako vzor stáda! Keď sa zjaví najvyšší Pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy. A nadovšetko milostivý Boh, ktorý nás skrze Krista Ježiša povolal do svojej večnej slávy, nech nás sám po tomto krátkom utrpení zdokonalí a utvrdí, posilní a postaví na pevný základ! Jemu sláva a moc na veky vekov! Amen.

Starších[1], čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne, nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.[2] A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. Jemu vláda na veky vekov. Amen.


[1] "Starších," t. j. predstavených cirkevného spoločenstva (porov. 1 Tim 5, 17; Tít 1, 5–9). "Svedok Kristových utrpení" – či už ako ten, čo bol pri Kristovom utrpení, alebo ako ten, čo svojím utrpením vydáva svedectvo o Kristovi.
[2] "Najvyšší pastier" čiže Pán Ježiš. Písmo ho často nazýva "pastier". No výraz "Najvyšší pastier" sa vyskytuje iba tu.

Starejších[1] teda, ktorí sú medzi vami, prosím spolustarejší a svedok utrpení Kristových, ba i účastník slávy, ktorá sa má zjaviť[2], paste stádo Božie, ktoré je u vás v opatere, nie nútene, ale dobrovoľne pre Boha; ani nie zo škaredej ziskuchtivosti, ale ochotne; ani nie jako páni nad dedictvom[3], ale za príklad slúžte stádu zo srdca. A keď sa zjaví knieža pastierov, dostanete nevädnúci veniec slávy.


[1] Židia nazývali starejšími tých vážnych mužov, ktorí boli predstavení v obci alebo v synagóge. Toto pomenovanie podržali kresťania a starejšími nazvali predstavených Cirkvi, teda biskupov a kňazov.
[2] Peter bol účastný tej slávy, ktorá sa má zjaviť, keď bol pri premenení Krista Pána.
[3] Nad tými kresťanmi, ktorí sa k vám dostali, ktorí vám pripadli.