Za onoho času Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej a pýtal sa svojich učeníkov: Za koho pokladajú ľudia Syna človeka? Oni (mu) odpovedali: Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a zasa iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. Opýtal sa ich Ježiš: A za koho ma pokladáte vy? Šimon Peter odpovedal: Ty si Kristus, Syn Boha živého. Ježiš mu povedal: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavily, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. Ale ja ti hovorím: Ty si Peter (t. j. Skala), a na tejto skale vystavím svoju Cirkev, a brány pekelné ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od kráľovstva nebeského, a čokoľvek sviažeš na zemi, bude sviazané i na nebi, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané i na nebi.

Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej[1], pýtal sa svojich učeníkov:[2] "Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?" Oni vraveli: "Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov." "A za koho ma pokladáte vy?" opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: "Ty si Mesiáš, Syn živého Boha." Ježiš mu povedal: "Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv[3], ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi."[4]


[1] Cézarea Filipova je 40 až 48 km severne od Betsaidy na úpätí Hermonu.
[2] Mk 8, 27–30; Lk 9, 18–21.1
[3] "Telo a krv" je výraz, ktorý označuje "človeka".
[4] Týmito slovami prisľubuje Ježiš Šimonovi najvyšší úrad v Cirkvi. Nové Šimonovo meno bude Skala (po aramejsky Kéfá, po grécky Pétros), Peter. Je to meno úradu, ktorý má Šimon zastávať v budúcej, Kristom založenej Cirkvi. Na tomto Petrovom úrade Ježiš postaví svoju Cirkev akoby na skale. Odovzdanie kľúčov od domu alebo mesta znamenalo odovzdanie moci (právo otvárať a zatvárať, vpúšťať a vylučovať). Najvyššia Petrova moc zahrňuje v sebe moc kľúčov, moc viazať a rozväzovať, čo obrazne označuje skutočnú úplnú a najvyššiu právomoc a autoritu v Cirkvi. Po svojom vzkriesení Kristus svoj prísľub splnil a odovzdal Petrovi najvyšší úrad v Cirkvi (Jn 21, 15–17).

A prišiel Ježiš na strany Cezaree Filipovej[1] a opýtal sa svojich učeníkov a riekol: Za koho vydávajú ľudia Syna človeka? Oni však riekli: Jedni za Jána Krstiteľa, iní zas za Eliáša; iní zase za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov.[2] Riekol im Ježiš: A vy za koho ma vydávate? Odpovedal Šimon Peter a riekol: Ty si Kristus[3], Syn Boha živého. Tu odpovedal Ježiš a riekol mu: Blahoslavený si, Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv[4] nezjavily to tebe, ale môj Otec, ktorý je na nebesách. A ja ti povedám, že ty si Peter[5], a ha túto skalu vystavím svoju cirkev, a brány pekelné[6] ju nepremôžu. A tebe dám kľúče[7] od kráľovstva nebeského. A čokoľvek sviažeš na zemi, bude sviazané i na nebesách; a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané i na nebesách.


[1] Cezarea Filipova, mesto na úpätí Libanona, blízo prameňov Jordána. Predtým volalo sa Paneas, ale Filip, vladár, dal ho zväčšiť a na oslavu cisára Tiberia dal mu meno Cezarea, a poneváč boly dve Cezaree, túto pomenovali Filipovou.
[2] Židia so silným hmotárskym náterom to, čo proroci predpovedali o sláve Mesšiášovej a o jeho nadprirodzenom kráľovstve, brali v smysle hmotnom, a preto o Messiášovi si namysleli, že bude veľkým vodcom, že premôže pohanov, založí svetské, na celú zem sa rozprestierajúce kráľovstvo, v ktorom oni, t. j. Židia, budú pánmi: Preto zväčša neuznali P. Ježiša za Messiáša, ale poneváč činil zázraky, držali ho za jakéhosi Messiášovho predchodcu.
[3] T. j. ty si Messiáš.
[4] Telo a krv = prirodzenosť ľudská, rozum ľudský (smýšľanie).
[5] Peter je slovo grécke = Kéfas aramaiské, po slovensky: Skala.
[6] Brána je najsilnejšou čiastkou pevnosti, a tu stojí namiesto celého hradu; teda: mocnosti pekelné. Týmito slovami Kristus, ustanovil ho za hlavu cirkvi, tak že po jeho smrti hlavou cirkvi bývajú jeho nástupci na biskupstve rímskom.
[7] Kto má kľúče, ten je pán; Petrovi do opatery odovzdal cirkev.