INFORMÁCIE O TRIDENTSKEJ SV. OMŠI

Tradičná sv. omša je omša všetkých čias:
Pápež Benedikt XVI. (List pri príležitosti uverejnenia Summorum pontificum, 2007):
Pokiaľ ide o používanie misála z roku 1962 ako mimoriadnej formy (forma extraordinaria) liturgie svätej omše, chcel by som upozorniť na skutočnosť, že tento misál nebol nikdy právne úplne zrušený, v dôsledku čoho zostáva v princípe stále platný.

Pápež Pius V (Quo primum. O nemennosti sv. omše 1570):
Teda vôbec nikto z ľudí nesmie zrušiť túto stránku nášho povolenia, ustanovenia, nariadenia, rozkazu, koncesie, dovolenia, prehlásenia vôle, rozhodnutia a zadržania (zákazu), ani sa jej v nerozvážnej opovážlivosti protiviť. Ak by sa však niekto odvážil skúsiť to, nech vie, že ho stihne hnev všemohúceho Boha a jeho apoštolov Petra a Pavla.

Tridentský koncil (1545-1563, 7. zasadnutie, kánon 13.):
Kto hovorí, že prijaté a schválené obrady katolíckej Cirkvi, zvyčajne používané pri slávnostnom vysluhovaní sviatostí, možno podceňovať, alebo že ich vysluhovateľ môže bezhriešne podľa ľubovôle vynechať, alebo že každý pastier Cirkvi ich môže zameniť za iné, nové, nech je exkomunikovaný.

Apoštol Pavol (2. list Solúnčanom 2, 15 ):
A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom a či naším listom.