Veriacim navštevujúcim tridentské sv. omše odporúčame z dôvodu obnovy tradičnej katolíckej duchovnosti dodržiavať pôstnu disciplínu podľa Kódexu kanonického práva z r. 1917, ktorým bola zaviazaná celá sv. Cirkev.

Táto pôstna disciplína je náročnejšia, než tá, ktorá platí podľa CIC z r. 1983 a jeho nasledovných úprav. Preto je zrejmé, že dodržaním pôstnej disciplíny z r. 1917 sa s istotou nemožno dopustiť hriechu.

Dodržiavanie staršej pôstnej disciplíny je však založené na báze dobrovoľnosti, pod hriechom teda zaväzujú len aktuálne platné úpravy (tzn. Dňami zdržiavania sa mäsitých pokrmov a pôstu sú Popolcová streda a Veľký piatok; všetky piatky v roku sú dňami pokánia, veriaci v tieto dni konajú pokánie zdržiavaním sa mäsitého pokrmu alebo iným skutkom nábožnosti).