Čuj, Pane, môj hlas, ktorým volám, aleluja; prihovára sa moje srdce tebe, neschovávaj svoju tvár predo mnou, aleluja, aleluja. Je moje svetlo Pán a moja záchrana: kohože treba sa mi strachovať? V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

Čuj, Pane, hlas môjho volania, zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma. V srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár!“[1] Pane, ja hľadám tvoju tvár. Neodvracaj svoju tvár odo mňa, neodkláňaj sa v  hneve od svojho služobníka. Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma, ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása. Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?


[1] „Hľadať Pánovu tvár“ - hľadať jeho priazeň a lásku.

Vyslyš hlas môj, Pane, ktorým volám k tebe: smiluj sa nado mnou a vyslyš ma. K tebe vraví moje srdce,[1] teba hľadá moja tvár: obličaj tvoj hľadať budem, Pane. Neodvracaj svojej tvári odo mňa: neodstupuj v hneve od svojho služobníka. Ty buď mojím pomocníkom: neopúšťaj ma, ani nepohŕdaj mnou, ó Bože, môj spasiteľu! Súď[2] ma, Pane, lebo ja vo svojej nevinnosti chodím: a že Som v Pánovi dúfal, nepodľahnem.[3]


[1] K tebe vraví modlitbou moje srdce, teba hľadá prosbou moje oko, tvoju tvár ja hľadám. Hľadať tvár je hľadať pomoc.
[2] Dľa hebr.: Prisúď mi právo proti nepriateľom mojim.
[3] Neprevládzu ma.