Drahí bratia! Buďte rozvážni a bedlivo sa modlite! Nadovšetko sa však vrúcne navzájom milujte, lebo láska zakrýva množstvo hriechov! Buďte vospolok pohostinní, ale bez reptania! Ako dobrí správcovia mnohotvárnej milosti Božej navzájom si ňou pomáhajte, každý podľa toho, aký dar milosti prijal! Keď niekto hovorí (darom jazyka), tak len slová Božie; keď niekto posluhuje, tak z moci od Boha danej, aby vo všetkom bol oslávený Boh skrze Ježiša Krista, Pána nášho.

Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách. A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.[1] Buďte vospolne pohostinní, bez šomrania. Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.


[1] Prís 10, 12; Jak 5, 20.

A všetkému priblížil sa koniec; buďte teda múdri a bedlite na modlitbách, no predovšetkým ustavične majte vzájomnú lásku medzi sebou, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.[1] Buďte pohostinní medzi sebou bez šomrania; každý jako dostal milosť, nech ju vysluhuje druhému, jako dobrí hospodári mnohonásobnej milosti Božej. Keď kto mluví[2], jakoby reči Božie; keď kto posluhuje[3], jakoby so[4] silou, ktorú Boh poskytuje, aby sa vo všetkom oslávil Boh pre Ježiša Krista, ktorý má slávu a panovanie na veky vekov. Amen.


[1] Vlastne: kto má opravdivú lásku, ten nevidí chyby toho, koho miluje, a keby ich druhí videli, zakrýva ich. Keď sa budete milovať, nebudú vám klať oči chyby bližných, a tak nenarušíte pokoja. V prenesenom smysle: dokonalá láska vymáha u Boha odpustenie všetkých hriechov.
[2] Dolož: nech tak mluví...
[3] Dolož: nech tak posluhuje...
[4] Dolož: všetkou...