Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Keď však príde Obranca, ktorého vám pošlem od Otca, - Duch pravdy, ktorý vychádza z Otca, - ten bude svedčiť o mne, a aj vy budete svedčiť, keďže ste od počiatku so mnou! Toto som vám hovoril, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás (totiž) zo synagóg, ba príde čas, keď každý, kto vás zabije, bude sa nazdávať, že tým slúži Bohu. To budú robiť preto, lebo nepoznali Otca, ani mňa. A povedal som vám to, aby ste si pripomenuli, keď príde čas tohto všetkého, že som vám (o tom) hovoril.
Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami.

Ale keď príde Potešiteľ, ktorého ja vám pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý od Otca pochádza, ten bude vydávať svedectvo o mne.>[1] Vy budete vydávať svedectvo, lebo ste od počiatku so mnou.[2]  Toto som vám hovoril, aby ste sa nepohoršili.[3] Vyženú vás zo synagóg[4]; ba prichádza hodina, keď každý, kto vás zabije, bude sa domnievať, že koná službu Bohu. A to vám učinia preto, že neznajú Otca ani mňa.[5] Ale toto mluvil som vám, aby ste sa, keď tomu príde hodina, rozpamätali, že som vám to ja povedal.


[1] Duch sv. pochádza od Otca i od Syna.
[2] Svedectvo božské (vnútorné, Duch sv.) a ľudské (vonkajšie, apoštolovia) umožní ľuďom prijať moje učenie.
[3] Že zavrhli Messiáša-Spasiteľa.
[4] Pravdepodobne Žalm 68, 5.
[5] Duch sv. pochádza od Otca i od Syna.