Stať XIV.
Druhový a množstevný pôst. De abstinentia et ieiunio

Kánony 1250-1254 pôstnej disciplíny podľa CIC 1917 

Kán. 1250 Abstinentiae lex vetat carne iureque ex carne vesci, non autem ovis, lacticiniis et quibuslibet condimentis etiam ex adipe animalium. Prikázanie druhového pôstu (pravidlo zdržanlivosti) zakazuje požívať mäso a výťažok z mäsa, nie však vajcia, mliečne jedlá a akékoľvek prísady, napr. zo zvieracieho tuku.
Kán. 1251

§1. Lex ieiunii praescribit ut nonnisi unica per diem comestio fiat; sed non vetat aliquid cibi mane et vespere sumere, servata tamen circa ciborum quantitatem et qualitatem probata locorum consuetudine.

§2. Nec vetitum est carnes ac pisces in eadem refectione permiscere; nec serotinam refectionem cum prandio permutare.

 § 1. Prikázanie množstevného pôstu predpisuje, že sa možno nasýtiť iba raz denne, ale nezakazuje požiť ráno a večer nejaký malý pokrm, avšak pri zachovaní vžitého miestneho zvyku, čo do množstva a druhu pokrmu.

§ 2. A nie je zakázané požívať pri tomto jedlo mäso a ryby; ani vymeniť večerné jedlo s obedom.
Kán. 1252

§1. Lex solius abstinentiae servanda est singulis sextis feriis.

§2. Lex abstinentiae simul et ieiunii servanda est feria quarta Cinerum, feriis sextis et sabbatis Quadragesimae et feriis Quatuor Temporum, pervigiliis Pentecostes, Deiparae in caelum assumptae, Omnium Sanctorum et Nativitatis Domini.

§3. Lex solius ieiunii servanda est reliquis omnibus Quadragesimae diebus.

§4. Diebus dominicis vel festis de praecepto lex abstinentiae, vel abstinentiae et ieiunii, vel ieiunii tantum cessat, excepto festo tempore Quadragesimae, nec pervigilia anticipantur; item cessat Sabbato Sancto post meridiem.

 

§ 1. Prikázanie druhového pôstu, teda pravidlo zdržanlivosti je nutné zachovávať každý piatok.

§ 2. Prikázania druhového a množstevného pôstu zároveň je nutné zachovávať na Popolcovú stredu, počas piatkov a sobôt Veľkého pôstu, na stredy, piatky a soboty kátrových dní štyrikrát do roka, na vigíliu pred Turícami, pred Nanebovzatím Panny Márie, pred sviatkom všetkých svätých a pred Vianocami.

§ 3. Prikázanie množstevného pôstu je nutné zachovávať počas všetkých ostatných dní Veľkého pôstu.

§ 4. Počas nedieľ či prikázaných sviatkov odpadá prikázanie druhového pôstu, alebo prísneho pôstu (množstevného pôstu zároveň s pôstom druhovým), alebo len množstevného pôstu, s výnimkou sviatku v dobe Veľkého pôstu, zatiaľ čo prísny pôst na vigílie sa neuplatňuje; takisto odpadá na Bielu sobotu popoludní.

Kán. 1253His canonibus nihil immutatur de indultis particularibus, de votis cuiuslibet personae physicae vel moralis, de constitutionibus ac regulis cuiusvis religionis vel instituti approbati sive virorum sive mulierum in communi viventium etiam sine votis. Týmito kánonmi sa nič nemení na partikulárnych indultoch, na sľuboch ktorejkoľvek fyzickej či právnej osoby, na stanovách a reguli ktorejkoľvek rehole alebo schváleného ústavu, či už mužov, alebo žien, vedúcich spoločný život, hoc aj bez sľubov.
Kán. 1254

§1. Abstinentiae lege tenentur omnes qui septimum aetatis annum expleverint.

§2. Lege ieiunii adstringuntur omnes ab expleto vicesimo primo aetatis anno ad inceptum sexagesimum.

 § 1. Prikázanie pravidla zdržanlivosti viaže všetkých tých, ktorí dovŕšili siedmy rok života.

§ 2. Prikázanie množstevného pôstu zaväzuje všetkých od dovŕšenia dvadsiateho prvého roku života do započatia šesťdesiateho roku života.