Tieto modlitby sa možno modliť po kázni, resp. v prípade, že je kázeň v jazyku, ktorému nerozumiem.

Vzbudenie troch Božských čností a ľútosti
Verím v svojho Boha, živého a opravdivého, ktorý je jeden Boh, ale v troch Božských osobách: Otec, Syn a Duch Svätý. Verím v Boha Otca Stvoriteľa, Syna Vykupiteľa a v Ducha Posvätiteľa. Verím a vyznávam tú najsvätejšiu vieru, ktorú Ježiš Kristus učil a veriť prikázal, ktorú apoštolovia ohlasovali a ktorú svätá rímsko-katolícka Cirkev učí. V tejto svätej viere žiadam si žiť i umrieť, lebo si ju ty, Bože, zjavil, a ty ako vševediaci mýliť sa nemôžeš, ani ako večná a nekonečná Pravda nikoho klamať nechceš.

Dúfam v nekonečnom milosrdenstve tvojom, Bože, jediný pomocník tela môjho i duše mojej. Dúfam, že pre drahú, z toľkej lásky za mňa vyliatu krv Ježiša Krista odpustíš mi všetky hriechy života, a že mi dáš milosť svoju a život večný; lebo si to prisľúbil a ty si v plnení svojich sľubov verný a všemohúci.

Milujem teba, Bože, ty najvyššia dobrota, nekonečná láska a vrchol všetkej dokonalosti, pre tvoju dobrotu, svätosť, krásu a ľúbeznosť. Hoci by som ani v odmenu dúfať nemohol, ani pokuty obávať sa nemusel, predsa by som miloval teba, lebo ty, Bože, si všetkého milovania a ctenia najhodnejší. Kiež by som mohol milovať teba takou vrelou láskou, akou teba bez prestania milujú a na veky milovať budú všetci anjeli, svätí a blahoslavení v nebi, akou teba miluje a milovať môže všetko terajšie i budúce stvorenie na zemi. K tejto ich najvrúcnejšej láske pripájam svoju skromnú lásku a detinskú oddanosť.

Z tejto úprimnej a vrúcnej lásky k tebe, Bože, srdečne ľutujem, že som urazil teba. Odriekam sa všetkých hriechov celého života svojho a v ošklivosti ich mám. Ale k tomu mi daj, môj Bože, milosti svojej, aby som sa mohol všetkých hriechov chrániť a v kresťanských skutkoch až do smrti zotrvať, čo s tvojou pomocou verne sľubujem. Amen.

Ó môj Bože, pevne verím všetko, čo si ty zjavil a čo nám skrze svoju Cirkev k vereniu predkladáš, lebo ty, večná Pravda, si to zjavil.

Ó môj Bože, dúfam skrze zásluhy Ježiša Krista, že dosiahnem od teba odpustenie svojich hriechov, tvoju milosť a večný život, lebo ty si nekonečne milosrdný.

Ó môj Bože, teba milujem z celého srdca, lebo ty si môj najlepší Otec a moje najvyššie i lásky najhodnejšie dobro; pre teba milujem i svojho bližného, priateľa i nepriateľa, ako seba samého.

Teba, Bože, milujem celým srdcom, a preto nadovšetko ľutujem, že som urazil tvoju dobrotu. Odpusť mi pre krv Kristovu. Amen.