V slávnostnej omši nasleduje incenzácia (okiadzanie) oltára. Táto pocta patrí oltáru ako obetnému miestu, ale i ako symbolu Kristovmu. Ihneď po stretnutí sa s týmto posvätným symbolom Kristovým celebrant ho bozkáva a ovenčuje posvätným voňavým dymom. Diakon prosí celebranta o požehnanie kadidla:sedenie

D. Benedícite, pater reverénde (pater reverendissime).
S. Ab illo bene dicáris, in cujus honóre cremáberis. Amen.

 D. Požehnajte, dôstojný otče (biskupovi: najdôstojnejší otče).
K. Nech teba žehná  ten, na ktorého počesť zhoríš. Amen.

Po incenzácii oltárneho kríža a oltára diakon incenzuje celebranta ako Kristovho zástupcu.
Ordo incensationis altaris iuxta rubricas Missalis Romani. Okiadaznie oltára podľa rubrík Rímskeho misála:
ordo incensationis altaris iuxta rubricas missalis romani

Ordo incensationis altaris quod commode circuiri potest. Okiadaznie oltára, ktorý možno obísť:
ordo incensationis altaris quod commode circuiri potest