stoj sadni

Postav sa pri vstupe kňaza, resp. procesie, stoj a spievaj počas svätenia vodou; pri pokropení skloň hlavu. Po skončení kropenia sa posaď, kým sa kňaz prezlečie na omšu.