Prefácia je pieseň chvály a ďakovania, kde sa snažíme slovami vypovedať to, čo najsv. obeta vyjadruje svojou podstatou. Pripájame sa ňou k chvále Ježiša Krista o Otcovi a k chválospevu sborov anjelských. Prefáciu spieva sám kňaz, ale na konci sa pripoja aj veriaci a spoločne s anjelmi spievajú Trishagion (Sanctus - Trojsvätý).

Kňaz zakončuje sekrétu:statie


℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

 ℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

℣. Pán s vami.

℟. I s duchom tvojím.

Pokračuje s roztvorenými rukami.statie


℣. Sursum corda.
℟. Habemus ad Dominum.
℣. Gratias agamus Domino Deo nostro.
℟. Dignum et justum est.

 ℣. Hore srdcia!
℟. Máme ich u Pána.
℣. Vzdávajme vďaky Pánu, Bohu nášmu.
℟. Je dôstojné a správne.

Præfatio Paschalis


 

Prefácia veľkonočnástatie


Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre: Te quidem, Dómine, omni tempore, sed in hoc potíssimum gloriósius prædicáre, cum Pascha nostrum immolátus est Christus. Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit peccáta mundi. Qui mortem nostram moriéndo destrúxit, et vitam resurgéndo reparávit. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia cæléstis exércitus, hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes: Naozaj je dôstojné a správne, príhodné a spasiteľné, aby sme síce v každom čase velebili teba, Pane, ale najmä slávnostnejšie v tomto čase, keď bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus. On je totiž ten opravdivý Baránok, ktorý sňal hriechy sveta, ktorý svojou smrťou zničil našu smrť a svojím zmŕtvychvstaním obnovil nám život. A preto s Anjelmi a Archanjelmi, s Trónmi a Panstvami a s celým zástupom nebeského vojska spievame chválospev tvojej sláve, a ustavične voláme:

Graduale Romanum

 
05 præfatio paschalis