Svätenie ozimín na sv. Marka alebo Veľké Litánie
a prosebné (krížové) dni alebo Malé Litánie.
Feriae Rogationum


Veľké litánie - Litaniae majores. Viažu sa k dňu 25. apríla, ale nie k sviatku sv. Marka. Keď sa sviatok sv. Marka liturgicky preloží, litánie ostávajú dňa 25. apríla. Ak Veľká noc padne na 25. apríla, litánie sa odbavujú na veľkonočný utorok. Sú rímskeho pôvodu. Rímski pohania toho dňa slávievali tzv. Robigálie, čiže sviatok boha bylinnej hrdzavky. Aby sa zachránili pred pohromou hrdzavky a naklonili si toto pomstivé božstvo, na jeho česť usporadúvali slávnostné pochody. Cirkev túto pohanskú poveru nahradila kajúcou procesiou. Podľa starej rímskej tradície toho dňa prišiel sv. Peter do Ríma, a preto sv. Gregor Veľký už vžitú liturgickú oslavu určil na tento deň; on ustanovil aj štáciu v bazilike sv. Petra. Liturgia Veľkých litánií je z procesie, pri ktorej spievajú litánie všetkých svätých. Po príchode do vyznačeného chrámu a po predpísaných modlitbách sa celebruje Prosebná omša, po ktorej sa veriaci rozídu.

U nás ustálil sa tento zvyk: Po Prosebnej omši procesia pri speve litánií všetkých svätých vyjde do prírody, kde je „svätenie ozimín“. Procesia sa vráti do chrámu, zkade vyšla, pri speve litánií o sv. mene Ježišovom.

Malé litánie, Litaniae minores. V pondelok, utorok a stredu pred sviatkom Nanebevstúpenia Pána, čiže po 5. nedeli veľkonočnej, sú tzv. Prosebné alebo Krížové dní (feriae Rogationum), ináč Malé litánie (Litaniae minores), na rozdiel od tzv. Veľ. litánií (Litaniae majores) 25. apríla. Sv. Mamert, biskup vienský (v južnom Francúzsku), v polovici 5. storočia nariadil prosebné procesie a iné skutky pokánia a lásky kresťanskej cez tri dni pred sviatkom Nanebevstúpenia Pána na odvrátenie pohrôm, ktoré sa valily na jeho ľud. Táto miestna obyčaj sa rozšírila čoskoro po celom kresťanskom Západe. V Ríme sa ujala v 8. storočí.

Liturgia Malých litánií líši sa od Veľkých len menšou okázalosťou. V pondelok je štácia vo veľkom chráme P. Márie, v utorok u sv. Jána v Lateráne, v stredu u sv. Petra.

U nás procesia kráča pri speve litánií všetkých svätých do určeného chrámu. Tam je Prosebná omša, po ktorej sú „suffragia“, modlitby za rozličné potreby. Procesia za spievania litánií o sv. mene Ježišovom sa vráti do pôvodného chrámu. Kde je len jeden kostol, najprv sa odbaví prosebná omša a procesia sa vyberie k niektorému krížu (preto „Krížové dni“); tu sa odbavia sufrágie a procesia sa vráti do kostola.