• piesne adventné: 1 – 33
 • vianočné: 34 – 113
 • k najsvätejšiemu menu Ježiš: 114 – 120
 • pôstne: 121 – 181
 • na Veľký týždeň: 182 – 191
 • veľkonočné: 192 – 212
 • na Nanebovstúpenie Pána: 213 – 215
 • na Svätého Ducha: 216 – 219
 • na Najsvätejšiu Trojicu: 220 – 222
 • na Božie telo: 223 – 226
 • k najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu: 227 – 235
 • k svätej omši: 236 – 259
 • k najsvätejšej Sviatosti Oltárnej: 260 – 299
 • ku sv. prijímaniu: 300 – 303
 • litánie a antifóny: 304 – 322
 • mariánske: 323 – 416
 • ku svätým: 417 – 459
 • za zomrelých: 460 – 483
 • na kropenie svätenou vodou: 484
 • prosebné: 485 – 497
 • oslavné: 498 – 504
 • príležitostné: 505 – 526
 • zborové: 527 – 531
 • latinské: 532 – 543