01 vnidu k oltarju boziju
Kňaz, oblečený do omšového rúcha, v rukách so zakrytým kalichom a s pokrytou hlavou prichádza k oltáru, sprevádzaný posluhovačom (miništrantom), ktorý kráča pred ním a nesie omšovú knihu. Pred oltárom si kňaz obnaží hlavu a pred najnižším stupňom oltára obidvaja pokľaknú na pravé koleno, ak je na oltári v úschove najsv. Sviatosť Oltárna, ináč si kľakne len miništrant (z úcty k oltárnemu krížu) a kňaz sa len hlboko zohne. Potom kňaz vystúpi k oltáru vystrie na ňom korporálku, položí na ňu kalich a na lekciovej strane otvorí omšovú knihu na tom mieste, kde je stuhou označený formulár omše, ktorú bude slúžiť.

Potom sostúpi znova pred najnižší stupeň a po poklone začne stupňovú modlitbu, ktorú sa modlí striedavo s miništrantom. Pri slávnostnej omši kňaz prichádza k oltáru s asistenciou. Hlavu má pokrytú len celebrant, diakon a subdiakon. Pred najnižším stupňom oltára všetci pokľaknú na pravé koleno, ak sa uschováva Sviatosť Oltárna, ináč celebrant sa len hlboko zohne, ale asistenti si pokľaknú pred oltárnym krížom. Po novej poklone celebrant s asistentami striedavo sa modlia stupňovú modlitbu. Pri príchode, stupňovej modlitbe a bezprostredne nasledujúcom okiadzaní oltára chór spieva introit a kýrie.

Keď kňaz pristúpi prezlečený pred oltár, ľud sa postaví.statie

Stupňová modlitba
V duchu sa pripájame ku kňazovi, opúšťame huk sveta, túžime za spoločenstvom s Bohom a na znak svojej nehodnosti s ľútostivým srdcom vyznávame svoju hriešnosť, prosiac odpustenie. Pri stupňovej modlitbe kľačíme; keď spievame, stojíme. Na začiatku sa prežehnáme s kňazom.klacanie
Va ime Otca, i Sina, i Duha Svetago. Amen.
℣.Vnidu k oltarju Božju.
℟. K Bogu veselećumu junost moju.
 V mene  Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
℣. Pristúpim k oltáru Božiemu.
℟. K Bohu, ktorý ma potešuje od mladosti

Ps 42, 1-5
 
Ž 43, 1-5
℣. Sudi, mi, Bože, i rasudi prju moju ot jezika ne prěpodobna: ot člověka nepravedna i lastiva izbavi me.
℟. Jako ti jesi, Bože, krěpost moja: vskuju otrinu me, i vskuju sětuje hođu, jegda stužajet mi vrag?
℣. Pošļi svět tvoj i istinu tvoju: ta me nastavista i vavedosta v goru svetuju tvoju, i v seļenja tvoja.
℟. I vnidu k oltarju božju: k Bogu veselećumu junost moju.
℣. Ispověm se tebě v gusleh, Bože, Bože moj: vskuju priskrbna jesi, duše moja, i vskuju smućaješi me?
℟. Upvaj na Boga, jako ošće ispověm se jemu: spasenje licu mojemu, i Bog moj.
 ℣. Súď ma, Bože a rozhodni môj spor proti nesvätému ľudu, vysloboď ma od človeka nestatočného a podvodného.
℟. Veď Ty, Bože si moja sila: prečo si ma odvrhol a prečo chodím smutný, keď ma trápi nepriateľ?
℣. Zošli svoje svetlo a svoju pravdu: nech ma vedú a privedú na tvoj svätý vrch a do tvojich stánkov.
℟. I pristúpim k oltáru Božiemu, k Bohu, ktorý ma potešuje od mladosti.
℣. Budem oslavovať na citare teba, Bože, Bože môj, prečože si smutná, duša moja a prečo ma znepokojuješ?
℟. Dúfaj v Boha, lebo ja ho budem oslavovať naďalej, on je moja spása a môj Boh.

Všetci sklonia hlavu.

℣. Slava Otcu, i Sinu, i Duhu Svetomu. ℣. Sláva Otcu, i Synu i Duchu Svätému.

℟. Jakože bě iskoni, i nině, i vsegda: i va věki věkov. Amen.
℣. Vnidu k oltarju božju.
℟. K Bogu veselećumu junost moju.
℣. Pomoć naša  va ime Gospoda.
℟. Stvoršago nebo i zemlju.
 ℟. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
℣. Pristúpim k oltáru Božiemu.
℟. K Bohu, ktorý ma potešuje od mladosti.
℣. Naša pomoc v mene Pánovom.
℟. Ktorý stvoril nebo i zem.

Kňaz plný radosti a túžby, avšak vedomý si hriešnosti svojej i svojich spolubratov, uvedomujúc si, že bez pokánia nesmie vstúpiť pred tvár Božiu, skôr ako vystúpi k oltáru sa pokorne vyznáva zo svojich hriechov. Kňaz sa hlboko ukloní a vyznáva svoju hriešnosť.klacanie
Ispovědaju se Bogu vsemogućumu, blaženěj Marii vsegda Děvě, blaženomu Mihovilu Arhanģelu, blaženomu Ivanu Krstitelju, svetima Apostoloma Petru i Pavlu, vsěm Svetim, i vam bratje: jako sgrěših zelo pomišļenjem, slovom i dělom:
 Vyznávam všemohúcemu Bohu, blahoslavenej Márii vždy Panne, blahoslavenému Michalovi archanjelovi, blahoslavenému Jánovi Krstiteľovi, svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi, všetkým svätým i vám bratia, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami a skutkami.

Trikrát sa bije v prsia
 
Trikrát sa bije v prsia
Moj grěh, moj grěh, moj prěveliki grěh! Moja vina, moja vina, moja preveľká vina!

Těmže molju blaženuju Mariju vsegda Děvu, blaženago Mihovila Arhanģela, blaženago Ivana Krstiteļa, svetaja Apoštola Petra i Pavla, vse Svetije, i vas, bratje, moliti se za me ka Gospodevi Bogu našemu.
℟. Pomiluj te vsemogi Bog, i, otpustiv grěhi tvoje, privedi te v život věčni.
℣. Amen.
 Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, blahoslaveného Michala archanjela, blahoslaveného Jána Krstiteľa, svätých apoštolov Petra a Pavla, všetkých svätých i vás bratia, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
℟. Nech sa zmiluje nad tebou všemohúci Boh, nech ti hriechy odpustí a vovedie ťa do života večného.
℣. Amen.
Mobilné zobrazenie Späť

Stupňová modlitba
V duchu sa pripájame ku kňazovi, opúšťame huk sveta, túžime za spoločenstvom s Bohom a na znak svojej nehodnosti s ľútostivým srdcom vyznávame svoju hriešnosť, prosiac odpustenie. Pri stupňovej modlitbe kľačíme; keď spievame, stojíme. Na začiatku sa prežehnáme s kňazom.klacanie
01 vnidu k oltarju boziju dv 01

Ps 42, 1-5
01 vnidu k oltarju boziju dv 02

Všetci sklonia hlavu.

01 vnidu k oltarju boziju dv 03

01 vnidu k oltarju boziju dv 04

Kňaz plný radosti a túžby, avšak vedomý si hriešnosti svojej i svojich spolubratov, uvedomujúc si, že bez pokánia nesmie vstúpiť pred tvár Božiu, skôr ako vystúpi k oltáru sa pokorne vyznáva zo svojich hriechov. Kňaz sa hlboko ukloní a vyznáva svoju hriešnosť.klacanie
01 vnidu k oltarju boziju dv 05

Trikrát sa bije v prsia
01 vnidu k oltarju boziju dv 06

01 vnidu k oltarju boziju dv 07
Zobrazenie pre PC Späť

Stupňová modlitba
V duchu sa pripájame ku kňazovi, opúšťame huk sveta, túžime za spoločenstvom s Bohom a na znak svojej nehodnosti s ľútostivým srdcom vyznávame svoju hriešnosť, prosiac odpustenie. Pri stupňovej modlitbe kľačíme; keď spievame, stojíme. Na začiatku sa prežehnáme s kňazom.klacanie
01 vnidu k oltarju boziju 01 Va ime Otca, i Sina, i Duha Svetago. Amen.
℣.Vnidu k oltarju Božju.
℟. K Bogu veselećumu junost moju.

Ps 42, 1-5
 
Ž 43, 1-5
01 vnidu k oltarju boziju 02 ℣. Sudi, mi, Bože, i rasudi prju moju ot jezika ne prěpodobna: ot člověka nepravedna i lastiva izbavi me.
℟. Jako ti jesi, Bože, krěpost moja: vskuju otrinu me, i vskuju sětuje hođu, jegda stužajet mi vrag?
℣. Pošļi svět tvoj i istinu tvoju: ta me nastavista i vavedosta v goru svetuju tvoju, i v seļenja tvoja.
℟. I vnidu k oltarju božju: k Bogu veselećumu junost moju.
℣. Ispověm se tebě v gusleh, Bože, Bože moj: vskuju priskrbna jesi, duše moja, i vskuju smućaješi me?
℟. Upvaj na Boga, jako ošće ispověm se jemu: spasenje licu mojemu, i Bog moj.

Všetci sklonia hlavu.

01 vnidu k oltarju boziju 03 ℣. Slava Otcu, i Sinu, i Duhu Svetomu.

01 vnidu k oltarju boziju 04 ℟. Jakože bě iskoni, i nině, i vsegda: i va věki věkov. Amen.
℣. Vnidu k oltarju božju.
℟. K Bogu veselećumu junost moju.
℣. Pomoć naša  va ime Gospoda.
℟. Stvoršago nebo i zemlju.

Kňaz plný radosti a túžby, avšak vedomý si hriešnosti svojej i svojich spolubratov, uvedomujúc si, že bez pokánia nesmie vstúpiť pred tvár Božiu, skôr ako vystúpi k oltáru sa pokorne vyznáva zo svojich hriechov. Kňaz sa hlboko ukloní a vyznáva svoju hriešnosť.klacanie
01 vnidu k oltarju boziju 06 Ispovědaju se Bogu vsemogućumu, blaženěj Marii vsegda Děvě, blaženomu Mihovilu Arhanģelu, blaženomu Ivanu Krstitelju, svetima Apostoloma Petru i Pavlu, vsěm Svetim, i vam bratje: jako sgrěših zelo pomišļenjem, slovom i dělom:

Trikrát sa bije v prsia
 
Trikrát sa bije v prsia
01 vnidu k oltarju boziju 08 Moj grěh, moj grěh, moj prěveliki grěh!

01 vnidu k oltarju boziju 09 Těmže molju blaženuju Mariju vsegda Děvu, blaženago Mihovila Arhanģela, blaženago Ivana Krstiteļa, svetaja Apoštola Petra i Pavla, vse Svetije, i vas, bratje, moliti se za me ka Gospodevi Bogu našemu.
℟. Pomiluj te vsemogi Bog, i, otpustiv grěhi tvoje, privedi te v život věčni.
℣. Amen.
Iba hlaholský text Späť

Stupňová modlitba
V duchu sa pripájame ku kňazovi, opúšťame huk sveta, túžime za spoločenstvom s Bohom a na znak svojej nehodnosti s ľútostivým srdcom vyznávame svoju hriešnosť, prosiac odpustenie. Pri stupňovej modlitbe kľačíme; keď spievame, stojíme. Na začiatku sa prežehnáme s kňazom.klacanie
01 vnidu k oltarju boziju 01

Ps 42, 1-5
01 vnidu k oltarju boziju 02

Všetci sklonia hlavu.

01 vnidu k oltarju boziju 03

01 vnidu k oltarju boziju 04

Kňaz plný radosti a túžby, avšak vedomý si hriešnosti svojej i svojich spolubratov, uvedomujúc si, že bez pokánia nesmie vstúpiť pred tvár Božiu, skôr ako vystúpi k oltáru sa pokorne vyznáva zo svojich hriechov. Kňaz sa hlboko ukloní a vyznáva svoju hriešnosť.klacanie
01 vnidu k oltarju boziju 06

Trikrát sa bije v prsia
01 vnidu k oltarju boziju 08

01 vnidu k oltarju boziju 09