Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania! A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Obrancu, aby bol naveky s vami. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, pretože bude pri vás a bude vo vás. Neopustím vás ako siroty, vrátim sa k vám. Ešte trocha, a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo žijem, a aj vy budete žiť. V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto pozná moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec, aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.

Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa[1], aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“[2]


[1] Druhá potešujúca myšlienka v Ježišovej rozlúčkovej reči je prisľúbenie Ducha Svätého. „Tešiteľ“ (gr. parákletos) má viacej významov: obranca, zástanca, pomocník, obhajca.
[2] Tretia potešujúca myšlienka pre učeníkov a pre celú Cirkev je mystické zjednotenie s Kristom. Život a osud učeníkov i Cirkvi je tajomným a nadprirodzeným spôsobom zrastený s Ježišom. Veď celá Cirkev je Kristovo tajomné telo.

Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania. A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Tešiteľa[1], aby s vami zostával na veky; Ducha pravdy[2], ktorého svet[3] nemôže dostať, preto, že ho nevidí, ani ho nezná[4]; ale vy ho poznáte, lebo u vás ostane a vo vás bude. Nenechám vás sirotami, prídem[5] zase k vám. Ešte máličko, a svet ma už neuvidí; no vy ma uvidíte[6] lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň vy poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, a vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, bude milovaný od môjho Otca, i ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.


[1] Vlastne privolaného (na pomoc) zastávateľa, tešiteľa. I sám Spasiteľ je zastávateľom, tešiteľom.
[2] T. j. ktorý udržuje pri Kristovi ľudí.
[3] Telesní ľudia.
[4] S ním sa nesnesie; Duch sv. a telesnosť sa nesnesú, jako svetlo a tma.
[5] Prídem viditeľne po vzkriesení (Aug.), neviditeľne skrze Ducha sv. na Turíce (Cyril.)
[6] Po vzkriesení a v nebi.