Znenazdania nastal s neba hukot, podobne ako keby zavial prudký vietor sa práve zdržovali, aleluja: a všetci boli na plnení Duchom Svätým a ohlasovali veľké skutky Božie, aleluja, aleluja
Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

...a znenadála nastal s neba hukot, akoby prichádzajúceho prudkého vetra[1], a naplnil celý ten dom, kde sedeli. A naplnení boli všetci Duchom svätým, a začali mluviť rozličnými jazykmi, jako Duch svätý dával sa im vysloviť.


[1] S hlukom sostúpil Duch svätý, aby sa apoštolovia i zovňajším spôsobom presvedčili o jeho sostúpení.