Kým chór spieva pieseň obetovania (ofertórium), kňaz berie do rúk hostiu na paténe, pozdvihne zrak a obetuje hostiu (chlieb):klacanie

Súscipe, sancte Pater, omnipotens ætérne Deus, hanc immaculátam hóstiam, quam ego indígnus fámulus tuus óffero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabílibus peccátis, et offensiónibus, et neglegéntiis meis, et pro ómnibus circumstántibus, sed et pro ómnibus fidélibus christiánis vivis atque defúnctis: ut mihi, et illis profíciat ad salútem in vitam ætérnam. Amen.

 Prijmi, svätý Otče, všemohúci večný Bože, túto nepoškvrnenú obetu, ktorú ja, tvoj nehodný sluha, obetujem tebe, svojmu živému a pravému Bohu, za nespočetné svoje hriechy, urážky a nedbalosti a za všetkých okolo stojacich, ale aj za všetkých veriacich kresťanov, živých a mŕtvych, aby mne aj im osožila na spasenie do života večného. Amen.

Kňaz urobí s hostiou nad oltárom kríž a položí ju na oltár.

Príprava kalicha, vína a vody: Naleje do kalicha vína a niekoľko kvapiek vody. Víno znamená prirodzenosť Božskú a voda ľudskú; úkon naznačuje spojenie veriacich s Kristom v jeho mystickom tele. Kňaz požehnáva vodu (ale nie víno). V zádušnej omši znak kríža sa vynecháva. Pri slávnostnej omši diakon nalieva do kalicha víno a subdiakon vodu. Potom subdiakon, stojac pred najnižším stupňom oltára, drží paténu zahalenú do véla až po koniec Páter noster.

Pri nalievaní a požehnávaní vody kňaz sa na pravej strane oltára modlí:

Deus, qui humánæ substántiæ dignitátem mirabíliter condidísti, et mirabílius reformásti: da nobis per huius aquæ et vini mystérium, eius divinitátis esse consórtes, qui humanitátis nostræ fíeri dignátus est párticeps, Iesus Christus, Fílius tuus, Dóminus noster: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia saecula sæculórum. Amen.

 Bože, ktorý si zázračne stvoril a ešte zázračnejšie obnovil dôstojnosť ľudskej prirodzenosti: skrze tajomstvo tejto vody a tohto vína, daj nám účasť na Božstve toho, ktorý sa ráčil stať účastným na našom človečenstve, Ježiš Kristus, Syn Tvoj, Pán náš, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého. Boh, po všetky veky vekov. Amen.

Obetovanie kalicha
Kňaz obetuje kalich. Pri slávnostnej omši diakon tiež drží kalich a s kňazom hovorí slová obetovania.


Offérimus tibi, Dómine, cálicem salutáris, tuam deprecántes cleméntiam: ut in conspéctu divínæ maiestátis tuæ, pro nostra et totíus mundi salute, cum odóre suavitátis ascéndat. Amen.

 Obetujeme ti, Pane, kalich spasenia a vzývame tvoju dobrotivosť, aby sa vznášal ako ľúbezná vôňa pred tvárou tvojej velebnosti za spasenie naše a celého sveta. Amen.

Kňaz urobí s kalichom znak kríža nad oltárom a položí ho na zadnú polovicu korporálky. Potom kňaz prináša ako obeť aj seba a svojich spolubratov a sestry. Sklonený a so zloženými rukami, dotýkajúc sa oltára hovorí:

In spíritu humilitátis et in ánimo contríto suscipiámur a te, Dómine: et sic fiat sacrifícium nostrum in conspéctu tuo hódie, ut pláceat tibi, Dómine Deus.

 Prijmi nás Pane, v duchu ponížených a v srdci skrúšených a naša obeta nech sa koná dnes pred tvojou tvárou tak, aby sa ľúbila tebe, Pane Bože.

Vzývanie Ducha Svätého
Kňaz pozdvihne oči k nebu, spojí ruky a urobí znak kríža nad hostiou a vínom a hovorí:

Veni, sanctificátor omnípotens ætérne Deus: et bene dic hoc sacrifícium, tuo sancto nómini præparátum.

 Príď, Posvätiteľ všemohúci večný Bože, a požehnaj túto obetu, pripravenú Tvojmu svätému menu.

V slávnostnej omši nasleduje obrad incenzácie (okiadzania) obetných darov, oltára, celebranta, kléru a veriacich