Obetovanie darov Najsvätejšej Trojici
klacanieKňaz je pred stredom oltára, kladie naň zopnuté ruky a sklonený modlitbou vyjadruje, že omša svätá sa slúži na pamiatku Kristovu a ku cti svätých, ktorých vzýva o príhovor a pomoc: 

Súscipe, sancta Trinitas, hanc oblatiónem, quam tibi offérimus ob memóriam passiónis, resurrectiónis, et ascensiónis Iesu Christi, Dómini nostri: et in honórem beátæ Maríæ semper Vírginis, et beáti Ioannis Baptistæ, et sanctórum Apostolórum Petri et Pauli, et istórum et ómnium Sanctórum: ut illis profíciat ad honórem, nobis autem ad salútem: et illi pro nobis intercédere dignéntur in coelis, quorum memóriam ágimus in terris. Per eúndem Christum, Dóminum nostrum. Amen.

 Prijmi, svätá Trojica túto obeť, ktorú tebe prinášame na pamiatku umučenia, zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia Ježiša Krista, Pána nášho a a na počesť blahoslavenej Márie vždy Panny, blahoslaveného Jána Krstiteľa, svätých Apoštolov Petra a Pavla a týchto (ktorých ostatky sú v oltárnom kameni) i všetkých Svätých, aby im slúžila na počesť, nám na spásu a tí nech ráčia orodovať za nás na nebi, ktorých pamiatku slávime na zemi. Skrze toho istého Krista, Pána nášho. Amen.