Spomienka na živých. Kňaz si spomína na jednotlivých veriacich, sebe drahých alebo odporúčaných. Rovnako aj na tých, ktorí sú práve najsvätejšej Obeti prítomníklacanie

Meménto, Dómine, famulórum famularúmque tuarum N. a N. et ómnium circumstántium, quorum tibi fides cógnita est et nota devótio, pro quibus tibi offérimus: vel qui tibi ófferunt hoc sacrifícium laudis, pro se suísque ómnibus: pro redemptióne animárum suárum, pro spe salútis et incolumitátis suæ: tibíque reddunt vota sua ætérno Deo, vivo et vero.

 

Rozpomeň sa, Pane, na služobníkov a služobnice svoje M. a M. (tu sa modlí za určitých žijúcich veriacich) a na všetkých vôkol stojacich, ktorých viera je pred tebou osvedčená a oddanosť známa, za ktorých obetujeme tebe a ktorí aj sami obetujú tebe túto obetu chvály za seba i všetkých svojich, za vykúpenie svojich duši, za nádej blaha a bezpečnosti svojej. A takto plnia svoje sľuby tebe, večnému Bohu, živému a pravému.