Prvá spomienka na víťaznú Cirkev. - Prvý katalóg svätých v kánone obsahuje meno bl. P. Márie, dvanástich apoštolov a dvanástich mučeníkov prvých štyroch storočí, ktorí v rímskej Cirkvi boli osobitne uctievaníklacanie

Communicántes. V spoločenstve so svätými [na Zjavenie Pána a v oktáve]:

Communicántes, et diem sacratíssimum celebrántes, quo Unigénitus tuus, in tua tecum glória coætérnus, in veritáte carnis nostræ visibíliter corporális appáruit: sed et memóriam venerántes, in primis gloriósæ semper Vírginis Maríæ, Genitrícis ejúsdem Dei et Dómini nostri Jesu Christi:

 

V spoločenstve so svätými slávime presvätý deň, keď tvoj Jednorodený, v tvojej sláve s tebou rovnako večný, zjavil sa viditeľne ako človek v opravdivej našej prirodzenosti; ale ctíme si aj pamiatku predovšetkým slávnej Márie, vždy Panny, Rodičky tohože Boha a Pána nášho, Ježiša Krista,


sed et beatórum Apostolórum ac Mártyrum tuórum, Petri et Pauli, Andréæ, Jacóbi, Joánnis, Thomæ, Jacóbi, Philíppi, Bartholomǽi, Matthǽi, Simónis et Thaddǽi: Lini, Cleti, Cleméntis, Xysti, Cornélii, Cypriáni, Lauréntii, Chrysógoni, Joánnis et Pauli, Cosmæ et Damiáni: et ómnium Sanctórum tuórum; quorum méritis precibúsque concédas, ut in omnibus protectiónis tuæ muniámur auxilio. Per eúndem Christum, Dóminum nostrum. Amen. lež aj blahoslavených Apoštolov a Mučeníkov tvojich, Petra a Pavla, Ondreja, Jakuba, Jána, Tomáša, Jakuba, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Šimona a Tadeja, Lína, Kléta, Klimenta, Xysta, Kornélia, Cypriána, Vavrinca, Chryzogona, Jána a Pavla, Kozmu a Damiána i všetkých tvojich Svätých. Pre ich zásluhy a orodovanie udeľ, nech nás vo všetkom ochraňuje pomoc tvojej záštity. Skrze tohože Krista, Pána nášho. Amen.