Premenenie je podstatou najsv. obety sa skladá z dvojitého premenenia: oslávený Spasiteľ je prítomný pod spôsobom chleba a vína, ako obeta a obetujúci kňaz; ako naša Hlava obetuje svojmu Otcovi nebeskému aj nás. Oddelené posv. spôsoby naznačujú, že táto eucharistická obeta je totožná s krvavou obetou na Kríži.Premenenie chleba. - Pri premenení chleba i vína kňaz rozpráva udalosť prvej eucharistickej obety pri poslednej večeri; ako zástupca Kristovej osoby robí tie isté pohyby, ktoré robil Kristus, a nad obetnými predmetmi vypovie slová premenenia; nato sa po kloní prítomnému Kristovi a premenené spôsoby ukáže veriacim, aby sa im aj oni poklonili.

Qui prídie quam paterétur, accépit panem in sanctas ac venerábiles manus suas, elevátis óculis in coelum ad te Deum, Patrem suum omnipoténtem, tibi grátias agens, bene dixit, fregit, dedítque discípulis suis, dicens: Accípite, et manducáte ex hoc omnes.

 

On v predvečer svojho umučenia vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk, a keď pozdvihol oči k nebu, k tebe Bohu, Otcu svojmu všemohúcemu, tebe vzdal vďaky, po žehnal, lámal a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci:


Kňaz sa skloní nad hostiu a pomaly a zreteľne povie:
HOC EST ENIM CORPUS MEUM.  LEBO TOTO JE MOJE TELO.

Kňaz sa pokloní premenenému Kristovi a padne na kolená. Miništrant raz zazvoní. Kňaz pozdvihuje premenenú hostiu a miništranti zľava a sprava zľahka nadvihujú jeho ornát rukami, čo vyjadruje zjednotenie veriacich s ním, ale aj tú ženu z Evanjelia, ktorá po tom, čo sa dotkla šiat Kristových, bola uzdravená. Miništrant pri pohľade nad pozdvihnutého Krista raz zvoní. Keď kňaz začne spúšťať ruky, miništranti pustia kňazov ornát. Kňaz sa opäť pokloní premenenej hostii na paténe a padne na kolená. Miništrant raz zazvoní. Kňaz sa postaví a pokračuje:
Símili modo postquam coenátum est, accípiens et hunc præclárum Cálicem in sanctas ac venerábiles manus suas: item tibi grátias agens, bene dixit, dedítque discípulis suis, dicens: Accípite, et bíbite ex eo omnes. Podobným spôsobom, keď bolo po večeri, vzal i tento preslávny Kalich do svojich svätých a ctihodných rúk, zasa vzdal vďaky tebe, po žehnal a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci:

Kňaz sa skloní nad kalich a pomaly a zreteľne povie:
HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI, NOVI ET AETERNI TESTAMENTI: MYSTERIUM FIDEI: QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDETUR IN REMISSIONEM PECCATORUM. LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI, NOVÉHO A VEČNÉHO ZÁKONA, TAJOMSTVO VIERY, KTORÁ BUDE VYLIATA ZA VÁS A ZA MNOHÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV.
Hæc quotiescúmque fecéritis, in mei memóriam faciétis. Kedykoľvek toto budete činiť, čiňte to na moju pamiatku.

Kňaz sa pokloní premenenému Kristovi a padne na kolená. Miništrant raz zazvoní. Kňaz pozdvihuje premenené víno a miništranti zľava a sprava zľahka nadvihujú jeho ornát rukami, čo vyjadruje zjednotenie veriacich s ním, ale aj tú ženu z Evanjelia, ktorá po tom, čo sa dotkla šiat Kristových, bola uzdravená. Miništrant pri pohľade nad pozdvihnutého Krista raz zvoní. Keď kňaz začne spúšťať ruky, miništranti pustia kňazov ornát. Kňaz sa opäť pokloní premenenému vínu a padne na kolená. Miništrant raz zazvoní.