Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo
Kňaz nadväzuje na posledné slová a pokračuje s roztvorenými rukami:klacanie


Unde et mémores, Dómine, nos servi tui, sed et plebs tua sancta, eiusdem Christi Fílii tui, Dómini nostri, tam beátæ passiónis, nec non et ab ínferis resurrectiónis, sed et in coelos gloriósæ ascensiónis: offérimus præcláræ maiestáti tuæ de tuis donis ac datis, hóstiam puram, hóstiam sanctam, hóstiam immaculátam, Panem sanctum vitæ ætérnæ, et Calicem salútis perpétuæ.

 

A preto, Pane, my služobníci tvoji, lež aj ľud tvoj svätý, rozpamätávame sa tak na blažené umučenie ako aj na zmŕtvychvstanie, lež aj na slávne nanebevstúpenie tohože Krista, tvojho Syna, Pána nášho, a prinášame tvojej prevznešenej Velebnosti z tvojich vlastných údelov a darov obetu čistú, obetu svätú, obetu nepoškvrnenú, svätý Chlieb večného života a Kalich ustavičného spasenia.