Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Iďte teda a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.[1] Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“[2]


[1] Mk 16, 14–18.
[2] Týmito slovami Ježiš určuje program apoštolskej činnosti: ohlasovať evanjelium, krstiť tých, čo uveria, a spravovať ich v jeho Cirkvi.

Tu pristúpil Ježiš, mluvil k nim a riekol: Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi[1]; iďte teda, učte všetky národy, a krstite ich: V mene Otca i Syna i Ducha svätého; učte ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta.


[1] Toto sa stalo neskôr na hore Olivovej.