Peruťami svojimi Pán bude chrániť teba a pod jeho sa krídla budeš utiekať: je vernosť jeho štít a pavéza.

Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom[1], nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne.


[1] „Štítom a pancierom“: Pán má byť najspoľahlivejšou ochranou v tiesni.

Svojimi plecami ta zatieni: a pod jeho peruťami môžeš dôverovať. Štítom obostre ťa jeho vernosť: a nebudeš sa báť nočnej hrôzy;