525
Teba, Boha, chválime
/Teba, Bože, chválime/
(Te Deum laudámus)


Teba, Boha, chválime
A. Radlinský (1817-1879)
 
Te Deum laudámus 224
(387)
 1. Teba Boha chválime,
  * teba Pána vyznávame.

 2. Teba Otca večného
  * uctie­va si zem celá.

 3. Tebe všetci anjeli,
  * tebe nebesia i všetky Mocnosti:

 4. tebe Cherubi a Serafi
  * bez prestania prespevujú:

 5. Svätý,
  * Svätý,
  * Svätý Pán, Boh zástupov.

 6. Plné sú nebo i zem
  * vele­bou slávy tvojej.

 7. Teba slávny
  * sbor apošto­lov,

 8. teba chvályhodný
  * počet prorokov,

 9. teba vznešený zástup
  * mu­čeníkov vychvaľuje.

 10. Cirkev svätá po celej zemi
  * vyznáva teba.

 11. Otca
  * nesmiernej velebno­sti;

 12. i tvojho ctihodného
  * pravé­ho a jediného Syna;

 13. aj Ducha Svätého,
  * Tešiteľa nášho.

 14. Kriste,
  * ty si kráľ slávy.

 15. Ty si Otcov Syn
  * od več­nosti.

 16. Ty si sa podujal vykúpiť člo­veka
  * a neváhal si vstúpiť do života Panny.

 17.  Ty si zlomil osteň smrti
  * a otvoril si veriacim kráľov­stvo nebeské.

 18. Ty sedíš na pravici Boha
  * v sláve Otcovej.

 19. Veríme,
  * že ako sudca ešte raz prídeš.
 
 1. Te Deum laudámus:
  * te Dóminum confitémur.

 2. Te ætérnum Patrem
  * omnis terra venerátur.

 3. Tibi omnes Angeli,
  * tibi Cæli et universæ Potestátes:

 4. Tibi Chérubim et Séraphim
  * incessábili voce proclámant:

 5. Sanctus,
  * Sanctus,
  * Sanc­tus Dóminus, Deus Sábaoth.

 6. Pléni sunt cæli et terra
  * majestátis gloriæ tuæ.

 7. Te gloriósus
  * Apostolórum chorus.

 8. Te Prophetárum
  * laudábilis númerus,

 9. Te Mártyrum candidátus
  * laudat exércitus.

 10. Te per orbem terrárum
  * sancta confitétur Ecclésia,

 11. Patrem
  * imménsæ majestátis;

 12. Venerándum tuum verum
  * et unicum Fílium;

 13. Sanctum quoque
  * Paráclitum Spíritum.

 14. Tu Rex gloriæ,
  * Christe.

 15. Tu Patris
  * sempitémus es Fílius.

 16. Tu, ad liberándum suscep­túrus hóminem,
  * non hórrruísti Vírginis úterum.

 17. Tu, devícto mortis acúleo,
  * aperuísti credéntibus regna cælórum.

 18. Tu ad déxteram Dei sedes,
  * in glória Patris.

 19. Judex créderis
  * esse ventuúrus.

Všetci si kľaknú:
 1. Preto teba prosíme, ráč slu­žobníkom svojim pomáhať,
  * ktorých si predrahou krvou vykúpil.

 2. Učiň, aby sme k tvojim svä­tým
  * vo večnej sláve boli pripočítaní.

 3. Spas ľud svoj, Pane,
  * a po­žehnaj dedičom svojim.

 4. A spravuj ich,
  * a vyvýš ich až na veky.
 
 1. Te ergo quǽsumus, tuis fámulis súbveni,
  * quos pretióso sánguine redemísti.

 2. Ætéma fac cum Sanctis tuis
  * in glória numerári.

 3. Salvum fac pópulum tuum, Dómine,
  * et bénedic hereditáti tuæ.

 4. Et rege eos,
  * et extólle illos usque in æternum.

Všetci vstanú, a pokračuje sa:
 1. Po všetky dni
  * dobrorečíme tebe.

 2. A chválime meno tvoje na veky,
  * až na veky večné.

 3. Ráč, Pane, v tento deň
  * za­chrániť nás od hriechu.

 4. Zmiluj sa, Pane, nad nami,
  * zmiluj sa nad nami.

 5. Nech je milosrdenstvo tvoje, Pane, nad nami,
  * ako dúfa­me v teba.

 6. V teba, Pane, som dúfal:
  * nebudem zahanbený na veky.
 
 1. Per singulos dies
  * benedíci­mus te;

 2. Et laudámus nomen tuum in sǽculum,
  * et in sǽculum sǽculi.

 3. Dignáre, Dómine, die isto
  * sine peccáto nos custodíre.

 4. Miserére nostri, Dómine,
  * miserére nostri.

 5. Fiat misericórdia tua, Dómi­ne, super nos,
  * quemádmodum sperávimus in te.

 6. In te, Dómine, sperávi:
  * non confúndar in ætérnum.

℣. Nech nás žehná Otec, i Syn i Duch Svätý. (V. Č. aleluja)
℟. Chváľme a oslavujme Ho naveky. (V. Č. aleluja)
℣. Pane, vyslyš modlitbu moju.
℟. A volanie moje nech príde k Tebe.
℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
 ℣. Benedicámus Patrem, et Fílium, cum Sancto Spíritu. (T. P. allelúja)
℟. Laudémus et superexaltémus eum in sǽcula. (T. P. allelúja)
℣. Domine exáudi oratiónem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

Modlime sa.
Bože, milosrdenstvo Tvoje je bez hraníc a dobrota Tvoja je nekonečne bohatá: ďakujeme Tvojej preláskavej Velebnosti za udelené dary, a keďže vyhovuješ prosbám, prosíme dobrotivosť Tvoju, neopúšť aj nás, ale priprav nám budúce odmeny. Skrze Krista, Pána nášho.

℟. Amen.

 

Orémus.
Deus, cujus misericórdiæ non est númerus, et bonitátis infinítus est thesáurus: piíssimæ majestáti tuæ pro collátis donis grátias ágimus, tuam semper cleméntiam exorántes; ut, qui peténtibus postuláta concédis, eósdem non déserens, ad prǽmia futúra dispónas.

℟.
Amen.


Teba, Boha, chválime 224
A. Radlinský (1817-1879); Jozef Haydn (1732-1809)

 1. Teba, Boha, chválime,
  teba, Pána, vyznávame
  meno tvoje slávime,
  vrúcne vďaky ti vzdávame;
  [:Teba Otca večnosti,
  zem celá vždy chváli, ctí:]

 2. Cherubíni, anjeli
  bez prestania oslavujú;
  Serafíni horliví
  „Svätý!“ stále prespevujú;
  [:svätý Boh na výsosti,
  presvätý Pán mocností!:]

 3. Plné sú zem,
  nebesá tvojej slávy, velebnosti,
  apoštolský zbor plesá
  a velebí ťa z vďačnosti.
  [:Proroci sa klaňajú,
  mučenci česť vzdávajú:]

 4. Teba Otca slávneho,
  Cirkev svätá zvelebuje,
  Syna tvojho pravého
  v celom svete vychvaľuje;
  [:tak i Ducha Svätého,
  Tešiteľa verného:]

 5. Slávy Kráľ si, Kriste náš,
  Otca Syn si od večnosti;
  večnej slávy berlu máš,
  stúpils’ k nám na svet z výsosti;
  [:skrze smrť a vzkriesenie
  získal si nám spasenie.:]

 6. Bránu pre ľud veriaci
  raja otvorils’ večného,
  sedíš včuľ na pravici
  v sláve Otca nebeského;
  [:odtiaľ na svet máš stúpiť,
  živých, mŕtvych tu súdiť.:]

 7. Daj nám preto milosti,
  služobníkom tu skrúšeným
  a daj pomoc výsosti
  drahou krvou vykúpeným;
  [:daj, nech sa s tvojimi
  radujeme svätými.:]

 8. Spasíš ľud svoj, ó,
  Pane, požehnaj dedičstvu svojmu,
  prosíme ťa láskave,
  milosť hojnú daj každému;
  [:ráč veriacich spravovať,
  večnosťou odmeňovať.:]

 9. Ctíme ťa po všetky dni,
  teba, Bože, velebíme;
  celý svet sa ti korí,
  v teba, Bože, my veríme.
  [:Ráč nás času každého
  ochraňovať od zlého.:]

 10. Ó, zmiluj sa, žiadame,
  ostaň, Pane dobrý, s nami;
  milosť tvoja, dúfame,
  nech je s tvojimi dietkami
  [:Ty si naša obrana,
  duše našej ochrana!:]

JKS 1947 525

Graduale Romanum, Solesmes, 1961 269