Bratia! Ja som totiž prijal od Pána (náuku), ktorú som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v ten večer, keď bol zradený, vzal chlieb a keď vykonal modlitby dobrorečenia, lámal (ho) a povedal: Vezmite a jedzte! Toto je telo moje, ktoré sa za vás obetuje. Toto čiňte na moju pamiatku! Podobne (vzal) po večeri aj kalich a povedal: Tento kalich je nová smluva v mojej krvi! Kedykoľvek ho budete piť, čiňte to na moju pamiatku! Vždy teda, keď jete tento chlieb a pijete tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, dokiaľ on sám nepríde. Preto ktokoľvek by nehodne jedol tento chlieb alebo pil tento kalich Pána, previní sa proti telu a krvi Pána. Nech sa teda každý najsamprv skúma, a len tak nech je z toho chleba a pije z toho kalicha. Lebo kto nehodne je a pije, ten si je a pije odsúdenie, pretože nerozoznáva telo Pánovo.

Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb,[1] vzdával vďaky, lámal ho[2] a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“ Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“[3] A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi.[4] Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo[5], ten si je a pije odsúdenie.


[1] Pavol ani tak nechcel opísať ustanovenie Eucharistie, ako skôr poukázať na skutočný význam slov a úkonov Krista pri Poslednej večeri. V čase evanjelizácie Korintu, dvadsať rokov po Kristovej smrti správa o ustanovení Eucharistie už mala ustálenú formuláciu, ktorá sa nachádza aj v evanjeliách (porov. Lk 22, 14–20; Mt 26, 26–29; Mk 14, 22–25).
[2] Mt 26, 26; Mk 14, 22; Lk 22, 19. V niektorých rukopisoch: „ktoré sa láme (dáva) za vás“.
[3] Mt 26, 26–28; Mk 14, 24; Lk 22, 20.
[4] Klasický text, potvrdzujúci reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii. Nehodné prijímanie je prehrešením sa priamo proti Kristovi prítomnému v Eucharistii.
[5] Rozumie sa Kristovo telo.

Lebo[1] ja som prijal od Pána, čo som vám i sdelil, že Pán Ježiš v tú noc, v ktorú bol zapredaný, vzal chlieb, a keď poďakoval, lámal a riekol: Vezmite a jedzte, toto je telo moje, ktoré sa vydá[2] za vás; toto čiňte na moju pamiatku. Podobne i kalich, keď povečeral, a riekol: Tento kalich je nová úmluva v mojej krvi; toto čiňte koľkorázkoľvek budete piť, na moju pamiatku. Lebo kedykoľvek budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, budete zvestovať smrť Pánovu, kým neprijde.[3] A tak ktokoľvek bude jesť tento chlieb alebo piť kalich Pánov nehodne, vinen bude tela a krvi Pánovej. (Ján 6, 59.) Preto nech človek zkúša sám seba a takto nech jie z tohoto chleba a pije z kalicha.[4] Lebo kto nehodne jie a pije, ten jie a pije si súd, poneváč nerozsudzuje telo Pánovo.[5]


[1] Hody lásky Korinťanov nie sú hodnou prípravou k prijatiu Sviatosti oltárnej, lebo v tomto tajomstve má sa zvestovať smrť Pánova.
[2] Grécky: zlomí; ktoré sa zlomí = bude usmrtené za vás.
[3] Do súdneho dňa.
[4] Človek nech zpytuje svoje svedomie, a keď sa cíti nehodným pre ťažký hriech, nech sa učiní hodným, a síce žiada k tomu vyslovené prikázanie Cirkvi — spoveď.
[5] Od obyčajného chleba. Alebo nevšíma si Pánovho.