Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma (viac) nespytuje: Kam ideš? No žiaľ vám naplnil srdcia, že som vám to povedal. Hovorím vám však pravdu: Bude vám to osožiť, keď odídem, lebo ak neodídem, nepríde k vám Obranca; keď však odídem, pošlem ho k vám. A keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neverili vo mňa; spravodlivosť, že idem k Otcovi a že ma už neuvidíte; súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ešte vám mám veľa rozprávať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď však príde on, Duch pravdy, vyučí vás všetkej pravde, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť to, čo počuje a zvestuje vám aj budúce veci. On ma oslávi, lebo (všetko) prijme z môjho, a to vám zvestuje.

No teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: »Kam ideš?« Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd.[1] Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.[2]


[1] Pôsobenie Ducha Svätého sa prejaví v troch smeroch: v obvinení sveta z hriechu, že nechcel uznať Ježiša; v spravodlivosti, že jeho dielo je spravodlivé, inak by sa nemohol vrátiť k Otcovi; v súde, v ktorom bude zlomená moc diabla.
[2] Z týchto výrokov je zjavné, že Duch Svätý ako osoba závisí nielen od Otca, ale aj od Syna. To teologicky znamená, že tretia božská osoba pochádza od Otca i od Syna.

Toto som vám z počiatku nehovoril, preto, že som bol s vami.[1] Ale teraz idem k tomu, ktorý ma poslal[2], a žiaden z vás nepýta sa ma: Kam ideš? Ale že som vám toto povedal, zármutok naplnil vaše srdcia. No ja vám poviem pravdu: Je lepšie pre vás, keď ja odídem; lebo keby som neodišiel, Potešitel by neprišiel k vám; kdežto keď odídem, pošlem ho k vám. A keď on príde, presvedčí[3] svet o hriechu a o spravedlivosti a o súde; a síce o hriechu, že neverili vo mňa[4]; o spravedlivosti, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte[5]; a o súde, že knieža tohto sveta už je odsúdené.[6] Ešte mnoho mám vám povedať, ale teraz nemôžete zniesť. Ale keď príde ten Duch pravdy, naučí vás všetkej pravde; lebo nebude mluviť sám od seba[7], lež čokoľvek počuje, bude mluviť a zvestuje vám, čo má prísť. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme[8] a zvestuje vám.


[1] O tom, že vás budú prenasledovať, som vám z počiatku nepovedal tak určite, nebolo to ani potrebné, lebo prenasledovania padaly na mňa; ale teraz vám to oznamujem, lebo už padnú na vás.
[2] Tu Spasiteľ trochu postál. Čakal, že sa ho apoštolovia opýtajú: Kam Ideš? A keď sa ho neopýtali, pokračoval. Čítaj ďalej.
[3] Vlastne: trestať bude, zahanbí a presvedčí svet, že Židia zavrhnutím Ježiša spáchali hriech, nespravedlivosť a zaslúžili byť odsúdenými.
[4] Duch sv. s kroka na krok, vždy viac a viac, až konečne úplne presvedčí ľudí (svet), že tí, ktorí neuverili P. Ježišovi a ho zabili, spáchali ťažký hriech. Toto presvedčenie započalo sa hneď po soslaní Ducha sv., keď apoštolovia na jednu kázeň pokrstili vyše 4000 ľudí.
[5] Duch sv. presvedčí svet o tom, že P. Ježiš bol spravedlivý, t. j. že bol v pravde Syn Boží, za jakého sa i vydával, lebo veď Otec ho vzal na nebesá, a hoci je neviditeľný, udržuje Cirkev.
[6] Duch sv. presvedčí svet o tom, že on vykúpil svet, lebo satan je odsúdený a premožený, a jako víťazí jeho viera, tak mizne i diablova moc a všetka bieda so sveta, až konečne nastane kráľovstvo Kristovo, plné radostí a blaha.
[7]> Duch sv. je s Otcom a Synom jeden Boh, jedna podstata, a preto len to môže mluviť, čo Otec a Syn.
[8] Duch sv. berie zo Synovho, jako i z Otcovho svoju osobnosť, lebo od oboch pochádza.