Bratia! Nasledujte (príklad) Boží ako (jeho) milované dietky a žite v láske, ako aj Kristus nás miloval a seba samého vydal za nás Bohu ako dar a obetu ľúbeznej vône! Smilstvo však a akákoľvek nemravnosť alebo chamtivosť nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých; ani všelijaké mrzkosti a nemiestne bláznivé i prázdne reči. Miesto toho radšej dobrorečte (Bohu)! Lebo vedzte a uvedomte si, že ani smilník, ani iný nemravník, ani chamtivec, čo je vlastne modloslužobníctvom, nemajú práva na dedičstvo v kráľovstve Kristovom a Božom! Nedajte sa nikomu zviesť prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží na neposlušných synov! Nebuďte ich spoločníkmi! Pravda, kedysi ste boli tmou, teraz ste sa však stali svetlom v Pánovi. Žite teda ako dietky svetla! A ovocie svetla je to, čo je dobré, spravodlivé a pravdivé.

Napodobňujte Boha ako milované deti[1] a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône[2]! Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých, ani mrzkosť, ani hlúpe reči a neprístojné žarty, lebo to sa nesluší; radšej vzdávajte vďaky. Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý, ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve. Žite ako deti svetla. – Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to prichádza Boží hnev na neposlušných synov. Preto nemajte s nimi nič spoločné. Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi.[3] Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde.


[1] Dokonalosť spočíva v nasledovaní Boha a Krista. Porov. Mt 5, 48; 11, 29.
[2] Porov. Ex 29, 18; Ž 40, 7; Ez 20, 41.
[3] Svetlo a tma; porov. 1 Sol 5, 4; 2 Kor 4, 6; 6, 14; Rim 13, 12; Kol 1, 12–13.

Buďte teda nasledovníkmi Božími, jako najmilší synovia, a žite v láske, jako i Kristus miloval nás a vydal seba samého za nás, jako dar a obetu[1] Bohu na ľúbeznú vôňu. Smilstvo však a všeliká nečistota alebo lakomstvo nech sa ani nespomína medzi vami, jako sa sluší na svätých; ani mrzkosť, alebo bláznivé reči, alebo šašovstvo[2], čo nepatrí k veci: ale radšej poďakovanie. Lebo vedzte to a rozumejte, že žiaden smilník, alebo necudník, alebo lakomec, čo je modloslužbou[3], nemá dedictva v kráľovstve Kristovom a Božom. Nech vás nikto nesvedie[4] márnymi rečami, lebo pre tieto veci prichádza hnev Boží na synov nevery.[5] Nebuďte teda ich účastníkmi. Boli ste síce kedysi tmou , ale teraz ste svetlom v Pánovi. Jako synovia svetla žite, lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrote a spravedlivosti a pravde.


[1] Obeta vône ľúbeznej je: obeta príjemná Bohu.
[2] Šašky = plané, prehnané žarty.
[3] Grécky: modloslužobník.
[4] Grécky: nemámi. Dolož: ako by smilstvo a lakomstvo nebolo hriechom.
[5] T. j. na tých, ktorí to neveria.