Kňaz doplňuje ešte poslednú prosbu:statie

Líbera nos, quaesumus, Dómine, ab ómnibus malis, prætéritis, præséntibus et futúris: et intercedénte beáta et gloriósa semper Vírgine Dei Genetríce María, cum beátis Apóstolis tuis Petro et Paulo, atque Andréa, et ómnibus Sanctis, da propítius pacem in diébus nostris: ut, ope misericórdiæ tuæ adjúti, et a peccáto simus semper líberi et ab omni perturbatióne secúri.

 

Zbav nás, prosíme, Pane, od všetkého zla minulého, prítomného a budúceho, a na orodovanie blahoslavenej a slávnej Bohorodičky Márie, vždy Panny, i blahoslavených Apoštolov svojich Petra a Pavla a Ondreja, aj všetkých Svätých, daj milostive pokoj v našich dňoch, aby sme, podporení pomocou tvojho milosrdenstva, boli vždy oslobodení od hriechu a bezpeční pred každým nepokojom.


Kňaz láme nad kalichom hostiu na polovicu a hovorí:

Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium tuum. Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus.

 

Skrze tohože nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého, Boh.


V. Per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.
 V. Po všetky veky vekov.
R. Amen.

Kňaz už na konci predošlej modlitby rozlomil sv. Hostiu. S treťou, najmenšou čiastkou trikrát križuje Krv Kristovu, želajúc veriacim pokoj Pánov.

S. Pax Domini sit semper vobis cum.
M. Et cum spiritu tuo.
 K. Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
M. I s duchom tvojím.

Teraz čiastočku hostie pustí do kalicha. Toto slúčenie svätých spôsobov poukazuje na slávne zmŕtvychvstanie Kristovo, ale aj na jednotu najsv. obety, na prítomnosť Kristovu pod oboma spôsobmi a nepriamo aj jednotu všetkých sv. omší, nakoľko ich predtým vkladali do kalicha iných sv. omší, a tak ich vzájomne spájali.
Haec commíxtio, et consecrátio Córporis et Sánguinis Dómini nostri Jesu Christi, fiat accipiéntibus nobis in vitam ætérnam. Amen. Toto posvätné slúčenie Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista nech nám prijímajúcim slúži k večnému životu. Amen.

Nasleduje Baránok Boží / Agnus Dei.