Prosba za pokoj a bozk pokoja. Eucharistický pokrm je spojkou nadprirodzeného spolužitia veriacich s Kristom, ako údov s Hlavou. Veriaci požívajú ten istý nadprirodzený pokrm. Telo Kristovo, ako sú údami aj jedného mystického tela Kristovho. Svedčí sa, aby sme i medzi sebou pestovali lásku a pokoj. V nasledujúcej modlitbe nadväzujeme na posledné slová tretieho Agnus Dei, prosiac o pokoj Kristov. klacanie

Kňaz, sklonený so složenými rukami dotýkajúc sa oltára, hovorí:

Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis: Pacem relínquo vobis, pacem meam do vobis: ne respícias peccáta mea, sed fidem Ecclésiæ tuæ; eámque secúndum voluntátem tuam pacificáre et coadunáre dignéris: Qui vivis et regnas Deus per ómnia saecula sæculórum. Amen.

 

Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal svojim Apoštolom: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, hľaď nie na moje hriechy, lež na vieru svojej Cirkvi; ráč jej podľa svojej vôle darovať pokoj a sjednotenie: ktorý žiješ a kráľuješ Boh po všetky veky vekov. Amen.


Kňaz láme nad kalichom hostiu na polovicu a hovorí:

Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium tuum. Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus.

 

Skrze tohože nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého, Boh.


V. Per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.
 V. Po všetky veky vekov.
R. Amen.

V slávnostnej omši tu sa dáva bozk pokoja. Celebrant a diakon naraz bozkajú oltár, symbol Krista, na ktorom ležia eucharistické dary, a celebrant dáva bozk pokoja diakonovi, hovoriac:

S. Pax tecum.
D. Et cum spíritu tuo.

 

K. Pokoj s tebou.
D. I s duchom tvojím.


Diakon bozk pokoja odovzdá subdiakonovi a vyššiemu i nižsiemu duchovenstvu s tými istými slovami.