Za onoho času Mária Magdaléna a Mária, Jakubova matka, i Salome nakúpily voňaviek a vybraly sa, aby ho pomazaly. V prvý deň týždňa, zavčas rána, keď už slnko vyšlo, išly k hrobu. I hovorily si navzájom: Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? Ale keď pohliadly, videly, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. Vošly do hrobu a uvidely sedieť zprava mládenca, oblečeného do bieleho rúcha, a nalakaly sa. On im však povedal: Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný? Vstal, niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho boli položili. Ale iďte, povedzte jeho učeníkom, najmä Petrovi: Predchádza vás do Galiley; tam ho uvidíte, ako vám povedal.
Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: »Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.«“
xxx