Nepriateľstvo položím medzi teba a ženu, a medzi tvoje a jej semeno.
Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom.
xxx