Jeruzalem je ako mesto vybudovaný vonkoncom súvislé. Tam vystupujú kmene, kmene Pánove, oslavovať meno tvoje, Pane.

Jeruzalem je vystavaný ako mesto spojené v jeden celok.[1] Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove, aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo.


[1] Kto prvýkrát prišiel do Jeruzalema, musel obdivovať jeho veľkoleposť. „Mesto spojené v jeden celok“, dosl. „mesto vybudované, pospájané navzájom v jeden celok“, totižto Jeruzalem bolo mesto súvislé, jeho domy stáli jeden popri druhom, a jednotné.

Jeruzalem, ktorý sa (opäť) zbuduje, ako mesto, jeho čiastky sú vospolok slúčené.[1] Veď ta prichádzajú pokolenia, pokolenia Pánove:[2] podľa predpisu pre Izraela oslavovať meno Pánovo.


[1] Hebr.: Jeruzalem, ty vystavený ako mesto, ktoré je v sebe úplne uzavrené.
[2] Jeruzalem je strediskom celého Izraela. Sem putujú Izraeliti dľa Božieho nariadenia.