Za onoho času, keď Ježiš hovoril k zástupom, ktorási žena zo zástupu mocným hlasom zvolala: Blahoslavený život, ktorý nosil teba, a blahoslavené prsia, ktoré si sal. On však povedal: Zaiste, ale blahoslavenejší sú tí, čo počúvajú slovo Božie a zachovávajú ho.
Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

I stalo sa, keď to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla hlas a riekla mu: Blahoslavený život, ktorý; ťa nosil, a prsá, ktoré si požíval.[1] On však riekol: Ba, čo viac, blahoslavení, ktorí slyšia slovo Božie a zachovávajú ho.[2]


[1] T. j. jaká blahoslavená je tá matka, ktorá takého syna porodila a odchovala.
[2] Ty blahoslavenou nazývaš moju matku; ovšem, ona je blahoslavená, a síce preto, lebo všetci sú blahoslavení, ktorí slyšia a zachovávajú slovo Božie. Sv. Augustín poznamenáva, že pokrvenstvo so Synom Božím nebolo by P. Márii osožilo, keby nebola bývala spolu i jeho vernou učenicou a slovo Božie nebola zachovávala.