Za onoho času, keď putoval Ježiš do Jeruzalema, kráčal pomedzi Samariu a Galileu. Keď vošiel do ktorejsi dediny, stretlo ho desať malomocných. Tí si zďaleka zastali a silným hlasom volali: Ježišu, Pane, zmiluj sa nad nami! Keď ich uzrel, povedal: Choďte, ukážte sa kňazom! Ako išli, stali sa čistými. Jeden z nich, keď videl, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom oslavoval Boha. Padol na tvár k jeho nohám; a to bol Samaritán. Tu prehovoril Ježiš a povedal: Či sa nestali čistými desiati? A deväť ich je kde? Či sa nenašiel ani jeden, ktorý by sa bol vrátil a oslávil Boha, okrem tohto cudzinca? I povedal mu: Vstaň a choď; tvoja viera ťa uzdravila!
Na ceste do Jeruzalema prechádzal pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán. Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu!“ A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.“
I stalo sa, keď išiel do Jeruzalema[1], že prechádzal stredom cez Samaritánsko a Galilejsko. A keď vchádzali do istého mestečka, stretlo sa s ním desať mužov prašivých, ktorí stáli pozďaleky[2] a pozdvihli hlas a riekli: Ježišu, rozkazovateľu, smiluj sa nad nami! A on keď ich uzrel, riekol im: Iďte, ukážte sa kňazom. I stalo sa, keď išli, očistili sa.[3] Tu jeden z nich, keď videl, že sa očistil[4], navrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha; a padol na tvár pred jeho nohy a ďakoval; a to bol Samaritán.[5] I odpovedal Ježiš a riekol: Či sa ich neočistilo desať? A kde je tých deväť?[6] Nenašiel sa, čo by sa bol vrátil a vzdal chválu Bohu[7], leda tento cudzozemec? I riekol mu: Vstaň a iď; tvoja viera ťa uzdravila.
[1] Bola to posledná cesta Pánova do Jeruzalema.
[2] Preto pozďaleky, aby sa nestal nečistým podľa židovského obradu.
[3] A i vyhlásení boli od kňazov za očistených.
[4] Grécky: že ozdravel.
[5] Pozri o Samaritánoch Mat. 10, 5.
[6] Táto otázka Spasiteľa obsahuje výčitku.
[7] Ako pôvodcovi zázračného očistenia.