Bratia! Žite podľa ducha, a nehovorte žiadostiam tela! Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, takže nemôžete robiť, čo by ste chceli. Ak vás však vedie duch, nie ste pod zákonom. Telo sa prejavuje skutkami, ako sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nehanebnosť, modloslužobníctvo, čary, nepriateľstvá, sváry, nenávisti, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisti, vraždy, opilstvá, obžerstvá a iné im podobné. A vopred vám hovorím, ako som už aj povedal, že tí, čo pášu takéto veci, nestanú sa dedičmi kráľovstva Božieho. Ovocie Ducha je však láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrotivosť, zhovievavosť, miernosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota. Proti takýmto zákon nemá moci. Tí totiž, ktorí patria Kristovi, ukrižovali svoje telo aj s jeho náruživosťami a žiadosťami.
Hovorím však: Žite duchovne[1] a nebudete spĺňať žiadosti tela[2]. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami.
[1] Duch tu znamená buď samého Ducha Svätého, alebo človeka preniknutého jeho milosťou, darmi, teda duchovného človeka.
[2] „Telo“ je telesný človek, preniknutý telesnými, pozemskými túžbami.
Ale povedám: duchom choďte, a nebudete konať žiadosti telesné.[1] Lebo telo žiada proti duchu, a duch proti telu; tieto totižto vzájomne sa protivia: aby ste nečinili to, čo by ste chceli.[2] Ale jestliže ste duchom vedení, nie ste pod zákonom.[3] Zjavné sú skutky tela, ktoré sú: smilstvo, nečistota, nestydatosť, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, škriepky, nenávisti, hnevy, svady, rôznice, rozkoly, závisti, vraždy, opilstvá, obžerstvá a tým podobné, o ktorých vám predpovedám, ako som predpovedal: že tí, ktorí také veci činia, do kráľovstva Božieho nevojdú. Kdežto ovocie ducha je: láska, radosť, pokoj, trpelivosť, dobrotivosť, dobrota, shovievavosť, krotkosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota: proti takým veciam niet zákona.[4] Lebo ktorí sú Kristovi, tí ukrižovali svoje telo s hriechmi a s náruživosťami.[5]
[1] 1 Pt 2, 11
[2] Nesvobodno vždy to činiť, čo vaša vôľa chce, lebo ona často k zlému sa kloní. Rim 7, 14.
[3] Nepadáte pod trest, ktorým hrozí zákon.
[4] Zákon nemá trestov pre ctnosti, ale len pre výstupky.
[5] Ktorí sú naozaj a nie len menom nasledovníci Kristovi, usmrcujú telo svoje, aby nehrešilo.