Sľubujte sľuby a plňte ich Pánu Bohu svojmu, nech všetci vôkol neho prinesú dar Hroznému, tomu, kto ducha kniežat podtína, ktorý je hrozným kráľom zeme.
Pánovi, svojmu Bohu, skladajte sľuby a plňte ich; všetci, čo vôkol neho stojíte, prineste dary Hroznému. Tomu, čo kniežatám smelosť odníma a pre zemských kráľov je postrachom.
Sľubujte a vyplňte Pánu, Bohu svojmu: vy všetci, ktorí ste okolo neho, prineste dar Hroznému. A tomu, ktorý odníma kniežatám ducha, [Hebr.: Ktorý korí ducha kniežat. Musia badať, že majú pána nad sebou, keď zkúša vysoké dcédry, ktoré sa vzdorovite priečia jeho uznať.] hroznému kráľom zemským.