Bratia! Čokoľvek bolo napísané, nám na poučenie bolo napísané, aby sme mali nádej skrze trpezlivosť a útechu (čerpanú) z Písem. A Boh (pôvodca) tejto trpezlivosti a útechy nech vám dožičí, aby ste medzi sebou boli jednomyseľní podľa Ježiša Krista, aby ste jednou mysľou a jednými ústami oslavovali Boha a Otca Pána nášho Ježiša Krista. Preto sa ujímajte druh druha, ako aj Kristus sa vás ujal na oslávenie Boha! Tvrdím totiž, že Kristus Ježiš sa stal služobníkom obriezky, aby dokázal pravdivosť Božiu a potvrdil prisľúbenia, dané otcom, a pohania zasa aby oslavovali Boha pre (jeho) milosrdenstvo, ako je napísané: Preto velebiť ťa budem medzi národmi a na slávu tvojho mena budem prespevovať! A zasa hovorí (Písmo): Radujte sa, národy, s jeho ľudom! A znova: Chváľte Pána všetky národy a zvelebujte ho všetky kmene! A aj Izaiáš hovorí: Stane sa, že všetky národy budú dúfať v koreň Jeseho, ktorý vzrastie, aby vládol nad národmi! A Boh tejto nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom viery, aby ste sa viac a viac vzmáhali v nádeji, a to mocou Ducha Svätého.

A všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z Písma mali nádej. Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša, a tak jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu. Hovorím totiž, že Kristus bol služobníkom obriezky v záujme Božej pravdy, aby potvrdil prisľúbenia dané otcom[1] a aby pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané[2]: „Preto ťa budem velebiť medzi národmi, a ospevovať tvoje meno.“ A opäť hovorí: „Radujte sa, národy, s jeho ľudom.“[3] A znova: „Chváľte Pána, všetky národy, a nech ho velebia všetci ľudia.“[4] A Izaiáš hovorí: „Bude koreň Jesseho a ten, čo povstane vládnuť nad národmi: v neho budú dúfať národy.“[5] Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.


[1] Kristus priniesol evanjelium obriezke, t. j. Židom, i neobriezke, t. j. pohanom. Tamtí môžu velebiť Boha, že splnil svoje prisľúbenie, títo zasa, že ich milostivo povolal k účasti na týchto prisľúbeniach.
[2] Ž 18, 50; porov. 2 Sam 22, 50.
[3] Dt 32, 43.
[4] Ž 117, 1.
[5] Iz 11, 10; porov. 42, 4.

Lebo čokoľvek je napísané, k nášmu poučeniu je napísané, aby sme skrze trpelivosť a potešenie z Písem úfnosť mali. A Boh trpelivosti a potechy nech vám dá vospolok jednomyseľnosti podľa Ježiša Krista, aby ste jednomyseľne a jednými ústami ctili Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. A preto zaujímajte sa jeden za druhého, jako i Kristus zaujal sa za vás na česť Božiu. Lebo tvrdím, že Kristus Ježiš bol služobníkom obriezky[1], pre pravdu Božiu[2], aby potvrdil sľuby otcom; kdežto pohani[3], aby za milosrdenstvo oslavovali Boha, jako písané je: Preto vyznávať ťa budem medzi národami, Pane, a tvojmu menu budem spievať. (2. Kráľ. 22,50.) A zase povedá: Veseľte sa, národy, s jeho ľudom. (Ž. 17, 50.) A zase: Chváľte Pána všetky národy a zvelebujte ho všetci ľudia. (Ž. 116, 1.) A zase Izaiáš volá: Bude koreň Jesseho, a v tom, ktorý povstane panovať nad národami, národy budú dúfať. (Iz. 11, 10.) A Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste oplývali nádejou a mocou Ducha svätého.


[1] P. Ježiš bol služobníkom Židov, nakoľko im mal dopomôcť k spaseniu.
[2] Aby sa dokázalo, že je Boh pravdomluvný, že sa tak stalo, jako sľúbil.
[3] Pohanom dopomáha Kristus k spaseniu len z milosrdenstva.